EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В. Г. Антоненко

Назад

УДК: 339.922

В. Г. Антоненко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Інформація в сукупності з ІКТ та знаннями стає одним з найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої економічної системи, здійснюючи революційний вплив на розвиток сучасних форм міжнародного бізнесу та модернізацію старих. У зв'язку з впровадженням електронної комерції та електронного бізнесу в практиці фірм, корпорацій і банків відбулися зміни в характері проведення комерційних та фінансових трансакцій, взаємовідносин з партнерами та клієнтами, розробки і впровадження ділових стратегій, і у власне конкуренції. Під впливом ІКТ всі області бізнесу видозмінюються, модифікуються, адаптуються до нових явищ і відносин в діловому навколишньому середовищі. ІКТ в значній мірі змінюють характер економічної взаємодії розосереджених економічних одиниць. Виникаючі в бізнесі організаційні схеми базуються на мережевому принципі і на мережевій взаємодії, яке стає фундаментальним чинником, а мережі — основоположним інструментом нової організаційної схеми в міжнародному бізнесі. Об'єднання мереж різних типів і масштабів, побудова глобальної інформаційно- комунікаційної системи у вигляді мережі Інтернет призвели до створення принципово нового середовища бізнесу, до появи чисто мережевих віртуальних компаній, в яких здійснюється сучасне високотехнологічне управління на базі електронної інфраструктури.

V. Antonenko

CONCEPTUAL BASIS NATURE OF GLOBAL ECONOMIC RESEARCH INFORMATION TECHNOLOGY

Summary

The information in conjunction with ICT and knowledge is one of the most important factors for successful functioning of any economic system, making a revolutionary impact on the development of modern forms of international business and upgrading old ones. In connection with the introduction of e-commerce and e-business in practice, firms, corporations and banks have been changes in the nature of conducting commercial and financial transactions, relationships with partners and customers, developing and implementing business strategies, and the actual competition. Under the influence all areas of business ICT modified, modified, adapted to new developments and relationships in the business environment. ICT greatly change the nature of economic cooperation scattered economic units. Emerging business organizational charts based on networked and networking, which is a fundamental factor, and the network — a fundamental tool for a new organization chart in international business. Combining different types of networks and scale, building a global information and communication system in the form of the Internet led to the creation of radically new business environment, the appearance of a purely virtual network of companies in which the modern high-tech management based email infrastructure.

№ 19 2015, стор. 87 - 89

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

В. Г. Антоненко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразін

V. Antonenko

graduate student of International Economic Relations, Kharkiv National University V Karazin

Як цитувати статтю

Антоненко В. Г. Концептуальні засади дослідження економічної природи глобальних інформаційних технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 87–89.

Antonenko, V. (2015), “Conceptual basis nature of global economic research information technology”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 87–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.