EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
І. О. Стеблянко

Назад

УДК: 338.2

І. О. Стеблянко

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти використання програмно-цільового управління в системі стійкого розвитку національної економіки. Об'єктом дослідження є процеси розробки і реалізації державних цільових програм. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, програмно-цільовий метод. Метою статті є узагальнення змісту державних цільових програм та їх критична оцінка на предмет відповідності потребам стійкого розвитку економіки. Визначено місце програмно-цільового управління в системі стійкого розвитку національної економіки. Надано трактування державних цільових програм та проведено їх класифікацію за рівнем реалізації та спрямованістю. Охарактеризовано чотири вектори стійкого функціонування національної економіки: вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності, вектор гордості, наведено перелік відповідних їм реформ. Зроблено акцент на загальнодержавних цільових програмах, затверджених Законами України, на комплексній програмі розвитку фінансового сектору та концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

I. Steblianko

TARGET-ORIENTED MANAGEMENT SYSTEM IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of program-oriented management system of sustainable development of the national economy. Object of research is process development and implementation of state programs. In preparing the article used modern methods of research: a systematic approach, program-target method. The article content is a synthesis of national target programs and their critical evaluation for compliance needs of sustainable economic development. The place of program-oriented management system of sustainable development of the national economy. Courtesy of interpretation of public programs and conducted their classification in terms of implementation and orientation. Characterized four vectors stable functioning of the national economy: vector of vector security responsibilities vector, vector pride, lists the corresponding reforms. Made emphasis on national targeted programs approved by the Law of Ukraine on a comprehensive program of financial sector development and reform concepts of local government and territorial organization of power in Ukraine.

№ 20 2015, стор. 38 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 465

Відомості про авторів

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Стеблянко І. О. Програмно-цільове управління в системі стійкого розвитку національної економіки . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 38–42.

Steblianko, I. (2015), “Target-oriented management system in the sustainable development of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.