EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Г. О. Обиход, А. А. Омельченко, І. В. Островський

Назад

УДК: 330.341: 504

Г. О. Обиход, А. А. Омельченко, І. В. Островський

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття розкриває передумови створення транскордонних еколого-економічних кластерів на території західних регіонів України. Узагальнено теоретико-методологічні розробки щодо створення кластерів як соціо-еколого-економічних об'єктів, а також проаналізовано світовий досвід формування кластерів як точок економічного зростання країни. Наведено характерні особливості кластерів та їх економічні види. Досліджено історію розвитку кластерів на заході України, що орієнтувалися на лісообробну галузь та агропромисловий комплекс держави, а також на розвиток туризму. Виходячи із еколого-економічних особливостей Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Волинської областей, обгрунтовуються пріоритетні напрями формування транскордонних еколого-економічних кластерів. Розкривається проблематика формування транскордонних кластерів еколого-економічної орієнтації за допомогою об'єднання зусиль окремих споріднених галузей та інституцій. Визначається роль законодавства ЄС у становленні та розвитку спільних транскордонних кластерів з Україною.

А. Obikhod, А. Omelchenko, I. Ostrovskyi

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSBOUNDARY CLUSTERS DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC ORIENTATION IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE

Summary

The article reveals the prerequisites for the formation of transboundary ecological-economic clusters in the western regions of Ukraine.Theoretical and methodological developments on the formation of clusters as socio-ecological-economic facilities are summarized and the international experience of forming clusters as points of economic growth is analyzed.Characteristics of clusters and their economic types are given. Studied here is the history of clusters in western Ukraine that focused on timber industry and agriculture of the state as well as the development of tourism.Based on the ecological-economic characteristics of Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, Lviv and Volyn regions, the priority directions of the formation of transboundary ecological-economic clusters are considered. The problems of cross-border clusters formation of ecological-economic orientation by means of joint efforts of separate related industries and institutions are revealed. The role of the EU legislation in the formation and development of joint cross-border clusters of Ukraine is determined.

№ 21 2015, стор. 55 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 270

Відомості про авторів

Г. О. Обиход

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

А. Obikhod

senior research associate, PhD in Economics, associate professor, postdoctoral student of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


А. А. Омельченко

А. А. Омельченко, к. е. н., науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

А. Omelchenko

PhD in Economics, research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


І. В. Островський

аспірант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

I. Ostrovskyi

junior research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Обиход Г. О., Омельченко А. А., Островський І. В. Проблеми та перспективи розвитку транскордонних кластерів еколого-економічної орієнтації у західних регіонах України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 55–59.

Obikhod, А., Omelchenko, А. and Ostrovskyi, I. (2015), “Problems and prospects of transboundary clusters development of ecological-economic orientation in the western regions of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 55–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.