EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. Є. Федорченко

Назад

УДК: 338.45

О. Є. Федорченко

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті досліджено різні наукові підходи до визначення сутності управління дебіторською заборгованістю підприємства. Розглянуто актуальні питання організації управління дебіторською заборгованістю на підприємствах в сучасних ринкових умовах як передумову посилення платіжної дисципліни. Досліджено та сформульовано основні задачі управління дебіторською заборгованістю підприємства. Досліджено та узагальнено систему заходів, які необхідно провести з метою ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємства. Розглянуто сучасні методи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Проведено узагальнення рекомендацій щодо заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю на підприємствах.

O. Fedorchenko

ACTUAL PROBLEMS OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE ENTERPRISE

Summary

Different scientific approaches to defining the essence of accounts receivable management in the enterprise are explored in the article. Actual questions of management of accounts receivable providing in the enterprises within modern market conditions as a precondition for enhancing of payment discipline are examined. Main tasks of accounts receivable management in the enterprise are researched and formulated. The system of necessary measures, which are to be provided with the aim of effective accounts receivable management in the enterprise are investigated and generalized. The modern methods of accounts receivable management in the enterprise are considered. A generalization of recommendations for measures, aimed at the improving of accounts receivable management in the enterprises is conducted.

№ 21 2015, стор. 60 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 206

Відомості про авторів

О. Є. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Fedorchenko

Candidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.