EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ
Г. Г. Старостенко, В. В. Козар

Назад

УДК: 331.108.330

Г. Г. Старостенко, В. В. Козар

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

У статті досліджено основні тенденції використання трудового потенціалу України в умовах розвитку ринкових механізмів у системі соціально-трудових відносин. Визначено основні принципи та фактори участі вітчизняної робочої сили в світовому ринку праці умовах посилення глобалізаційних процесів. Досліджено потенціал та структуру міграційних процесів та визначено напрями їх державного регулювання у відповідності з уніфікованими світовими стандартами. Проаналізовано взаємозв'язок між відкритими ринками праці країн світу та регулюванням внутрішнього безробіття. Виявлено зв'язки між рівнем розвитку економіки країни та ступенем активності вітчизняного трудового потенціалу у системі світових трудоресурсних зв'язків глобалізованого світу. Окреслено перспективні напрями державної політики в сфері ринків праці в умовах інтеграційних процесів як один з чинників регулювання соціально-економічної кризи країни.

H. Starostenko, V. Kozar

USE LABOR POTENTIAL IN A GLOBALIZING OF THE WORLD LABOUR MARKET

Summary

In the article the main trends of use labor potential of Ukraine in the development market mechanisms of social and labor relations are researched. Delineated basic principles of participation and factors of act the domestic workforce in the global labor market in environments of increased globalization. Investigated the potential and structure of migration processes and the directions of state regulation in accordance with unified international standards. Analyzed the relationship between open labor markets countries and internal control of unemployment. Revealed links between the levels of development of the economy and the degree of activity the domestic labor potential in the system of international relations labor resource in globalized world. Outlined promising directions of the state policy in the field of labor markets in terms of integration processes as a regulating factor the social and economic crisis of the country.

№ 22 2015, стор. 21 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 495

Відомості про авторів

Г. Г. Старостенко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби України

H. Starostenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor, Department of Economic Theory, National State Tax University of Ukraine, Irpin


В. В. Козар

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

V. Kozar

PhD student National University of State Tax Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Старостенко Г. Г., Козар В. В. Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 21–27.

Starostenko, H. and Kozar, V. (2015), “Use labor potential in a globalizing of the world labour market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 21–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.