EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ У ПОСТРЕФОРМЕНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

Назад

УДК: 631.115.9

О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

ДИНАМІКА ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ У ПОСТРЕФОРМЕНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Розкрито особливості функціонування агрохолдингів, їх вплив на процес концентрації сільськогосподарських угідь за допомогою оренди та нееффективних аграрних підприємств. Зокрема проаналізовано основні напрями їх створення та організації роботи, місце цих структур у системі використання сільськогосподарських земель, їх взаємовідносини з державою або іншими формами агропромислових формувань, а також вплив на розвиток сільських територій, запропоновано внести певні корективи в аграрній політиці держави у зв'язку з діяльністю агрохолдингів.
На прикладі окремих адміністративних районів Вінницької області здійснено аналіз короткострокової динаміки діяльності агрохолдингів на фоні інших організаційних форм сільськогосподарських підприємств, об'єктивних та суб'єктивних передумов, особливостей та закономірностей їх формування і функціонування, проведено оцінку фінансового аспекту їх подальшого розвитку.

O. Moroz, V. Semtsov, G. Kukel

DYNAMICS OF ACTIVITIES OF AGRIHOLDINGS IN AGRICULTURAL PRODUCTION POSTREFORMATION

Summary

The features of functioning of аgrоholding are exposed, their influence on the process of concentration of agricultural lands through their lease and ineffective of agrarian enterprises. In particular, it analyses the main directions of the creation and the organization of work, the place of these structures in the system of use of agricultural land, their relationship with government or other forms of agro-industrial formations, and the impact on urban and rural development proposed to make some adjustments in agricultural policy in connection with the activities of agricultural holdings.
The analysis as an example, separate administrative districts of Vinnytsia region of short-term dynamics of the activities of holdings compared to other organizational forms of agricultural enterprises, objective and subjective prerequisites, specific features and regularities of their formation and functioning, the assessment of the financial aspect of their future development.

№ 22 2015, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsia


В. М. Семцов

к. е. н., доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), associate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnitsia


Г. С. Кукель

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

G. Kukel

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Динаміка діяльності агрохолдингів у постреформеному сільськогосподарському виробництві. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 28–33.

Moroz, O., Semtsov, V. and Kukel, G. (2015), “Dynamics of activities of agriholdings in agricultural production postreformation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.