EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Будько

Назад

УДК: 336.221.4

О. В. Будько

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначається необхідність запровадження заходів щодо удосконалення екологічного оподаткування. Вказано на роль та значення екологічного оподаткування в забезпеченні сталого розвитку підприємства. Здійснено аналіз стану екологічного оподаткування на вітчизняних підприємствах. Розкрито елементи оподаткування, а саме: перелік платників, бази та об'єкт оподаткування, ставки платежів, які торкаються використання природних ресурсів та впливу на навколишнє природне середовище: екологічного податку, рентної плати, земельного податку. Вказано шляхи удосконалення діючої системи екологічного оподаткування шляхом оподаткування понадлімітних обсягів викидів, скидів та розміщення відходів, застосування знижуючих коефіцієнтів до ставок оподаткування, звільнення оподаткування, оподаткування екологонебезпечної продукції, впровадження штрафних санкцій за екологічні правопорушення. Визначено, що удосконалення екологічного оподаткування буде сприяти виконанню екологічними податками регулюючої функції.

O. Budko

IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL TAXATION AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

This article defines the necessity of introduction of measures on improvement of environmental taxation. The role and importance of environmental taxation in achieving sustainable development of the enterprise has indicated. The analysis of environmental tax on domestic enterprises has done. The elements of taxation, namely, the list of payers, the base and the object of taxation, rates of fees that relate to the use of natural resources and impact on the environment: environmental tax, rent, land tax have defined. The ways of improving the current system of environmental taxation by taxing above-limit emissions, discharges and waste disposal, the use of reduction factors to rates of taxation, exemption from taxation, taxation ecologically dangerous products, the introduction of penalties for environmental violations have identified. It is defined that the improvement of the environmental tax would contribute to the implementation of environmental taxes regulatory functions.

№ 22 2015, стор. 46 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

Як цитувати статтю

Будько О. В. Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 46–50.

Budko, O. (2015), “Improvement of environmental taxation as a component of sustainable development of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.