EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
К. А. Андрющенко

Назад

УДК: 331.1

К. А. Андрющенко

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Створення та ефективне використання інтелектуального капіталу та його компонентів як якісно нового економічного ресурсу з урахуванням його властивостей дозволяють державі вирішувати ряд проблем. Саме тому основними цілями держави є залучення в господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності та інших результатів науково-технічної діяльності, згідно з розпорядженням Уряду України є: підвищення рівня та якості життя населення на основі розвитку виробництва конкурентоспроможної вітчизняної продукції (робіт, послуг) з високими технічними і споживчими характеристиками; прогресивні структурні перетворення в галузі матеріального виробництва; підвищення експортного потенціалу української економіки; створення нових робочих місць; розширення на цій основі бази оподаткування; забезпечення оборонної, технологічної, економічної та екологічної безпеки України.
Пріоритетними для держави є розробки, що містять охороноздатні об'єкти інтелектуальної власності, і інші результати науково-технічної діяльності, що забезпечують найбільшу соціально-економічну ефективність і реалізацію зазначених основних цілей, а також вирішення завдань зміцнення обороноздатності країни.
Зниження витрат досягається також у результаті впливу ряду факторів. Досить потужним фактором у розвитку масового виробництва відіграють витрати на наукові та дослідно-конструкторські роботи, оскільки, як правило, через їх значний розмір, їх може здійснювати лише значні за розміром фірми. Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт економічним суб'єктом залежить від рівня розвитку інтелектуального капіталу. Важливу роль у цьому процесі, безумовно, відіграє людський компонент. Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт можливо лише високо професійним персоналом з певним рівнем знань, умінь, навичок, досвіду, здібностей. Воно також залежить від наявності певних інформаційних систем, фінансових відносин, можливостей компанії по використанню своїх ресурсів і технологій (структурний капітал), системи надійних відносин з іншими економічними суб'єктами, ліцензійних та інших договорів (клієнтський капітал).

K. Andriushchenko

COMPETITIVE STRATEGY FUNCTIONING OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE COMPANY

Summary

Creation and effective use of intellectual capital and its components as a qualitatively new economic resource considering its features allow the state to solve a number of problems. That is why the main goals of the state is engaging in economic turnover of intellectual property and other results of scientific and technological activities, according to the order of the Government of Ukraine: raising the level and quality of life through the development of competitive domestic products (works, services) with high technical and consumer characteristics; progressive structural changes in material production; increase the export potential of the Russian economy; job creation; expansion of the basis of the tax base; ensuring defense, technological, economic and environmental security of Ukraine.
The priority for the state is developing, containing ohoronozdatni intellectual property, and other scientific and technological activities that provide the most socio-economic efficiency and implementation of basic objectives and meet the challenges of strengthening the defense of the country.
Cost reduction is achieved as a result of the impact of several factors. Pretty powerful factor in the development of mass production costs play a research and development work, because, as a rule, because of their large size, they can carry only large-sized firms. Implementation of research and development work stakeholders depend on the level of intellectual capital. An important role in this process, of course, plays a human component. Carrying out research and development work is possible only highly professional staff with a certain level of knowledge, skills, experience and abilities. It also depends on the availability of certain information systems, financial relations, opportunities for the use of their resources and technology (structural capital) systems, robust relations with other economic entities, licensing and other agreements (client assets).

№ 22 2015, стор. 54 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Конкурентна стратегія функціонування інтелектуального капіталу на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 54–58.

Andriushchenko, K. (2015), “Competitive strategy functioning of the intellectual capital of the company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.