EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
І. В. Сіліна

Назад

УДК: 658.15: 332.012.324: 336.279

І. В. Сіліна

ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Доведено, що ефективно побудований процес антикризового фінансового управління є запорукою ефективного розвитку як окремого суб'єкта господарювання, так і економіки держави взагалі.
Проведено аналіз досліджень та публікацій з тематики антикризового фінансового управління на підприємствах. Висвітлено позитивні сторони досліджень та теоретичні недоопрацювання за даною проблематикою.
Здійснено критичну оцінку наукової дефініції "процес антикризового фінансового управління на підприємстві", а також обгрунтовано авторський підхід до цієї економічної категорії. Розкрито сутність та елементи трьохскладового процесу антикризового фінансового управління на підприємстві: докризове (превентивне), кризове, післякризове. Акцентовано увагу на організаційну складову процесу антикризового фінансового управління на підприємстві.
Доведено необхідність впровадження запропонованого процесу антикризового фінансового управління на підприємствах та вказані перспективи подальших теоретичних досліджень у цій науковій сфері.

I. Silina

THE PROCESS OF ANTI-CRISIS BUILDING OF ENTERPRISE MANAGEMENT UNDER THE DOMESTIC AND FOREIGN INSTABILITY

Summary

It is proved that effectively built process of anti-crisis financial management is a guarantee of effective development of both the particular subject of management and state economy in general.
The analysis of researches and publications on the topic of anti-crisis financial management at enterprises are carried out. The positive aspects of the researches and theoretical faults of this theme (the process of situational financial management) are singled out.
On the basis of critical estimation of the term "process of anti-crisis financial management at the enterprise" the definition of the notion is given making the accent on its usage under different terms of subject of management functioning. The essence and elements of tri-component process of anti-crisis financial management at the enterprise, — before the crisis (prevention), crisis, and after the crisis, are disclosed. The main attention is paid to the organizational part of the anti-crisis financial management at the enterprise.
The necessity to introduce the offered process of anti-crisis financial management at the enterprise are proved as well as the ways for the further theoretical research in this scientific area are outlined.

№ 22 2015, стор. 102 - 104

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

І. В. Сіліна

к. е. н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

I. Silina

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhуа

Як цитувати статтю

Сіліна І. В. Побудова процесу антикризового фінансового управління підприємством в умовах внутрішньої та зовнішньої нестабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 102–104.

Silina, I. (2015), “The process of anti-crisis building of enterprise management under the domestic and foreign instability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 102–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.