EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ю. О. Ярмоленко

Назад

УДК: 303.8:631.11

Ю. О. Ярмоленко

CТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті розкрито поняття сталого розвитку економіки аграрного сектору економіки. Розкрито теоретико-методологічні засади сталого розвитку суспільства та економічного зростання. Доведено важливість аграрного сектору для національної економіки. Зазначено, що під впливом глобалізаційних процесів змінюється система взаємовідносин між аграрним виробництвом та сільськими територіями України. Охарактеризовано інституціональні проблеми у механізмі економічного забезпечення аграрної сфери. На основі аналізу наукових поглядів охарактеризовано рівні формування економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери. Визначено стратегічні та тактичні цілі економічного забезпечення в аграрній сфері. Розкрито принципи економічного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери такі, як: цілеспрямованість, системний підхід, реалістичність, ефективність. Економічна стратегія розвитку аграрної сфери повинна складатися з певних етапів: критичний аналіз, що передує економічній стратегії; коригування стратегічної мети; визначення термінів дії економічної стратегії; конкретизація стратегічної мети та періодів її виконання; розподіл відповідальності за досягнення стратегічної мети. Запропоновано стратегічні напрямки забезпечення економічного зростання в аграрній сфері.

Ju Yarmolenko

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND ITS ECONOMIC SUPPORT

Summary

In the article the concept of sustainable economic development of the agricultural sector. Reveals the theoretical and methodological principles of sustainable development and economic growth. The significance of the agricultural sector to the national economy. Indicated that under the influence of globalization, changing the system of relationships between agricultural production and rural areas of Ukraine. Characterized institutional problems in the mechanism of economic support agricultural sector. Based on the analysis of scientific views described levels of formation of economic sustainable development of agrarian sphere. The strategic and tactical goals of economic support in agriculture. Reveals the economic principles of sustainable development of agricultural sector such as commitment, systematic approach, feasibility, effectiveness. The economic strategy of development of agrarian sphere must consist of certain stages: critical analysis that precedes economic strategy; adjusting the strategic goal; the timing of the economic strategy; specification of strategic objectives and phases of its implementation; distribution of responsibility for achieving strategic goals. A strategic areas of economic growth in the agricultural sferi.

№ 22 2015, стор. 110 - 115

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

Ю. О. Ярмоленко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і туризму

Ju Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of Business Economics and Management, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

Як цитувати статтю

Ярмоленко Ю. О. Cталий розвиток аграрного сектору економіки та його економічне забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 110–115.

Yarmolenko, Ju (2015), “Sustainable development of the agricultural sector and its economic support”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 110–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.