EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
М. О. Кіпа

Назад

УДК: 658.153

М. О. Кіпа

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено процес управління фінансовими ресурсами на підприємстві. Обгрунтовано, що для більш ефективного управління фінансовими ресурсами на підприємстві доцільно мати модель управління фінансовими ресурсами, яка б дала змогу визначити ефективні шляхи управління фінансовими ресурсами підприємства. Автором досліджено існуюча модель управління фінансовими ресурсами на підприємстві та виявлено, що даний управлінський процес зосереджується на проведенні горизонтального й вертикального аналізу абсолютних і відносних показників формування та використання фінансових ресурсів підприємства та не передбачає проведення фундаментального аналізу управління фінансовими ресурсами підприємства, який мав би включати систематичне дослідження та аналіз підприємств галузі, проведення прогнозування ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства в майбутньому. З огляду на зазначені недоліки, з метою вдосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства розроблено модель "TO-BE" управління фінансовими ресурсами підприємство, яка є комплексною, універсальною та науково обгрунтованою.

M. Kipa

THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT

Summary

In the article the process of financial management in the enterprise. Proved that a more efficient management of financial resources in the enterprise advisable to have a model of financial management, which would give an opportunity to identify effective ways to manage financial resources. The author studied the existing model of financial management in the company, and found that this management process focuses on the conduct of horizontal and vertical analysis of absolute and relative indicators of formation and use of financial resources and does not involve fundamental analysis of financial management of the company, which would include systematic research and analysis of the industry, holding forecasting efficiency of formation and use of financial resources in the future. Given these shortcomings, in order to improve the process of financial management model developed by the company "TO-BE" financial management company that is comprehensive, universal, scientific and reasonable.

№ 22 2015, стор. 116 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 929

Відомості про авторів

М. О. Кіпа

к. е. н., доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

M. Kipa

assistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

Як цитувати статтю

Кіпа М. О. Структурно-функціональна модель управління фінансовими ресурсами підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 116–124.

Kipa, M. (2015), “The structural and functional model of enterprise financial management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 116–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.