EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
О. А. Землячова

Назад

УДК: 336.7

О. А. Землячова

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Анотація

У статті досліджуються питання організації страхування банківських ризиків. Виділено форми взаємодії банків і страхових компаній, що відрізняються за рівнем інтеграції, а також за обсягами операцій, підкреслено позитивні риси цієї взаємодії. Проаналізовано динаміку страхових платежів та питому вагу у неї страхування фінансових ризиків. Докладно проаналізовано основі умови комплексного страхування банків від злочинів і тих, що завдають шкоди банку неправомірних або помилкових інших дій персоналу і третіх осіб і ряду інших операційних ризиків (ВВВ). Охарактеризовано необхідність найважливішого елементу в процесі укладення договору ВВВ — попередньої страхової експертизи — сюрвея. Викладені умови перспективних видів банківського страхування, зокрема страхування від комп'ютерних злочинів, страхування професійної відповідальності.

O. Zemlyacheva

ORGANIZATION OF INSURANCE OF BANK RISKS

Summary

The questions of organization of insurance of bank risks are probed in the article. Selected forms of co-operation of banks and insurance companies which differ after the level of integration, and also after the volumes of operations, the positive lines of this co-operation are underline. Analysed dynamics of insurance payments and specific gravity for it insurance of financial risks. Thoroughly analysed basis of condition of complex insurance of banks from crimes and those which harm the bank of illegal or erroneous other actions of personnel and third persons and row of other operating risks (ВВВ). Described necessity of major element in the process of conclusion of treaty of ВВВ — previous insurance examination — syurveya. Expounded terms of perspective types of bank insurance, in particular ensuring against komp'yuternikh crimes, insurance of professional responsibility.

№ 22 2015, стор. 139 - 143

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 361

Відомості про авторів

О. А. Землячова

здобувач, кафедра банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

O. Zemlyacheva

competitor, department of banking, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Землячова О. А. Організація страхування банківських ризиків. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 139–143.

Zemlyacheva, O. (2015), “Organization of insurance of bank risks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 139–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.