EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з'ясовано роль держави у впровадженні тієї чи іншої моделі у практику. Встановлено, що в Україні пріоритет надається моделям, які передбачають творення нових форм організації освітньої діяльності, базованих на прогнозуванні та швидкому реагуванні на виклики; трансформацію наявних інституцій, організаційних та освітніх практик відповідно до мінливих умов українського соціуму, технічне пристосування до нових обставин існування та діяльності; імітацію змін.

N. Shulga

THE MAIN CREATIONAL METHODS OF EDUCATIONAL POLICY: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The article is sanctified to the analysis of models of educational politics, that got distribution in foreign countries and on national soil. are considered, The positive and negative features of different models are distinguished, role of the state in introduction of that or other model in practice is found out. It is set that in Ukraine priority gets to the models, that envisage creation of the new forms of organization of educational activity, based on prognostication and rapid reacting on calls; transformation of present institutes, organizational and educational practices in accordance to the changeable terms of Ukrainian society, technical adaptation to the new circumstances of existence and activity; imitation of changes.

№ 22 2015, стор. 148 - 152

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

к. тех. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 148–152.

Shulga, N. (2015), “The main creational methods of educational policy: domestic and foreign experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 148–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.