EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
А. О. Лашко

Назад

УДК: 35::303.7

А. О. Лашко

ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті автор визначає особливості вироблення державної політики, що характеризується інтерактивністю і територіальною орієнтацією у порівнянні із виробленням державної політики, що заснована на класично-модерністських концепціях. Відзначає важливість врахування громадських рухів при аналізі державної політики в умовах трансформації українського суспільства. Виділяє основні елементи дискурсивного аналізу, що дозволяють вирішувати завдання аналізу державної політики: аналіз термінології політичного дискурсу; аналіз формування дискурсивних коаліцій; аналіз інституціональних практик. У результаті аналізу автор визначає три основних завдання, які має виконувати сучасний аналіз державної політики: використовувати нові методи з урахуванням певного політичного дискурсу; аналізувати різноманітні випадки і практики; показувати, яким чином нові інтерактивні методи вироблення політики можуть сприяти посиленню демократичного врядування в нових умовах трансформації суспільства.

A. Lashko

DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD OF PUBLIC POLICY ANALYSIS

Summary

In the article the author defines the features of public policy making characterized by interactivity and territorial orientation in comparison with the public policy making based on the classic-modernist concepts. He underlines the importance of advocacy groups in the public policy analysis in the context of transformation of Ukrainian society. He defines the main elements of discourse analysis that help to solve the problems of public policy analysis: analysis of the terms of political discourse; analysis of the formation of discursive coalitions; analysis of institutional practices. As a result the author defines three main challenges of modern public policy analysis: using new methods with consideration of certain political discourse; analyzing various cases and practices; showing how new interactive methods of public policy making can strengthen democratic governance in the contemporary conditions of society transformation.

№ 22 2015, стор. 159 - 162

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

А. О. Лашко

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

A. Lashko

post-graduate student of Political Science and Philosophy Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Лашко А. О. Дискурсивний аналіз як метод аналізу державної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 159–162.

Lashko, A. (2015), “Discourse analysis as a method of public policy analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 159–162.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.