EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Л. О. Чорна, В. В. Соколовська, Г. В. Осипенко

Назад

УДК: 330.131.7:336. (045)

Л. О. Чорна, В. В. Соколовська, Г. В. Осипенко

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття містить результати дослідження особливостей фінансових ризиків інвестицій на підприємствах. Автор розглядає процес побудови інвестиційної стратегії та механізму її запровадження з акцентуванням уваги до нейтралізації інвестиційних ризиків. Система оцінки ризиків побудована на традиційних метриках та проекції системи збалансованих показників дозволяє гнучко управляти процесами нейтралізації ризиків у залежності від змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі.
Інвестиційна стратегія передбачає формування центрів виникнення та нейтралізації ризиків. Ризик-менеджери разом з визначеними експертами визначають рівень можливих ризиків та процедури їх нейтралізації. Нині одним з основних напрямів діяльності підприємств є інвестиційна діяльність, відповідно до якої підприємство повинно формувати власну інвестиційну стратегію та враховувати фінансові ризики інвестицій. Запропоновані інструменти нейтралізації інвестиційних ризиків дозволять одержати високі показники окупності інвестицій, нейтралізувати ризики в умовах невизначеності зовнішнього середовища, сформувати ефективний портфель інвестиційних проектів підприємства.

L. Chorna, V. Sokolovska, G. Osipenko

FINANCIAL RISKS OF INVESTMENTS IN ENTERPRISES

Summary

The article contains the results of the study features the financial risks of investments in enterprises. The author examines the process of building an investment strategy and its implementation mechanism with accent neutralization attention to investment risks. The system of risk based on traditional metrics and projections balanced scorecard allows the flexibility to manage processes neutralize risks depending on changes in the external and internal environment.
Investment strategy involves the formation of centers of origin and neutralizing risks. Risk managers together with experts determine the level of certain risks and procedures for their neutralization. Today one of the main businesses is investment activity, according to which the company must generate their own investment strategy and take into account the financial risks of investments. The instruments neutralize investment risk will obtain high rates of return on investment; neutralize risks in an uncertain environment, to form an effective portfolio of investment projects of the company.

№ 23 2015, стор. 27 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

L. Chorna

Doctor of Economics, professor, head of department, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU


В. В. Соколовська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

V. Sokolovska

PhD, assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU


Г. В. Осипенко

аспірант, Хмельницький національний університет

G. Osipenko

PhD student, Khmelnytsky National University

Як цитувати статтю

Чорна Л. О., Соколовська В. В., Осипенко Г. В. Фінансові ризики інвестицій на підприємствах . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 27–29.

Chorna, L., Sokolovska, V. and Osipenko, G. (2015), “Financial risks of investments in enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 27–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.