EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
В. І. Радько, І. В. Свиноус

Назад

УДК: 631.14:636.2.084.1

В. І. Радько, І. В. Свиноус

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Анотація

Встановлено, що економічну ефективність інтенсифікації молочного скотарства доцільно розглядати з позиції: перше — системи факторів інтенсифікації, які впливають на розвиток галузі; друге — одержання результату на основі раціонального використання виробничого потенціалу; третє — максимізації віддачі вкладеного капіталу та мінімізації негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє природне середовище; забезпечення відповідних умов проживання сільського населення й забезпечення науково обгрунтованих норм споживання молока та молочної продукції.
Запропонована система взаємопов'язаних показників і критеріїв ефективності інтенсифікації виробництва молока за правильного їх розрахунку та практичного використання дає обгрунтовану оцінку технологічної, економічної, соціальної й екологічної ефективності організаційно-економічних заходів у виробництві. Основним критерієм економічної ефективності інтенсифікації молочного скотарства є максимізація виходу високоякісної продукції за оптимальних витрат та одночасному забезпеченні нормативних умов для праці та проживання працівників, а також збереженні навколишнього природного середовища.

V. Radko, I. Svynous

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF THE INTENSIFICATION OF DAIRY FARMING

Summary

It is established that the intensification of economic efficiency of dairy cattle should be considered from the perspective: first — systems intensify factors that influence the industry development; second — getting results based on rational use of production capacity; third — to maximize return on invested capital and minimizing the negative impact of industrial activity on the environment; ensure adequate living conditions of rural population and providing scientifically based norms of consumption of milk and dairy products.
The proposed system of interrelated indicators and performance criteria intensification of milk production for their proper calculation and practical application allows an informed assessment of technological, economic, social and environmental performance of organizational and economic measures in production. The main criterion for economic efficiency of intensification of dairy farming is to maximize the output of high-quality products at optimum costs and simultaneously provide standard conditions for work and accommodation of employees and preserving the environment.

№ 23 2015, стор. 53 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 637

Відомості про авторів

В. І. Радько

к. е. н. доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

Ph.D. docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


І. В. Свиноус

д. е. н., профессор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Prof., BilaTserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Радько В. І., Свиноус І. В. Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 53–57.

Radko, V. and Svynous, I. (2015), “Methodological approaches to determine the effectiveness of the intensification of dairy farming”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.