EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ
А. В. Соколов

Назад

УДК: 331

А. В. Соколов

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

Анотація

У статі розглянуто методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів регіонів. Доведено, що теоретико-методологічні основи дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів полягають у поєднанні відтворювального і рівневого підходів. Визначено, що відтворення людських ресурсів — це безперервне відновлення і підтримка фізичних і розумових здібностей людини, постійне відновлення і підвищення трудової кваліфікації людей, забезпечення росту їх освітнього і професійного рівня. Показано, що найважливішим методологічним аспектом дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів є виявлення протиріч, властивих стосункам конкурентоспроможності і знаходження форм вирішення протиріч, які об'єктивно складаються в процесі конкурентної боротьби, формування і реалізації конкурентних переваг. Визначено специфічні особливості конкурентоспроможності різних категорій трудових ресурсів, які можуть бути обумовлені станом здоров'я, віком, місцем проживання, сімейним станом, приналежністю до іншої країни, видом трудової діяльності, асоціальною поведінкою і наявністю соціальних вад. Акцентовано увагу на те, що усе різноманіття конкурентних стосунків здійснюється на трьох рівнях: мікро, мезо і макро. Встановлено, що саме на регіональному рівні здійснюється реалізація і формування конкурентних переваг, складаються, загострюються і вирішуються протиріччя конкурентоспроможності. Визначено необхідність застосування просторового підходу до дослідження формування системи конкурентних переваг трудових ресурсів на рівні тієї або іншої території. Запропоновано використовувати муніципальний рівень як соціально-економічне середовище формування якісних характеристик трудових ресурсів, в якій на основі природного відтворення населення під впливом соціальної і виробничої інфраструктури локальної території відбувається становлення фізичних, професійних і інтелектуальних здібностей до трудової діяльності.

A. Sokolov

METHODOLOGICAL ASPECT OF RESEARCH MANPOWER COMPETITIVENESS OF REGIONS

Summary

The article considers methodological aspects of research workforce competitiveness of regions. Proved that the theoretical and methodological foundations of the research competitiveness of labor are combined reproduction and tiered approaches. Determined that the reproduction of human resources is the continuous restoration and maintenance of physical and mental abilities, continuous recovery and increase employment skills of people, the growth of their educational and professional level. It is shown that the most important methodological aspect of research competitiveness of human resources is to identify the contradictions inherent in competitive relationships and forms of resolving conflicts that objective in the process of competition, formulation and implementation of competitive advantage. Specific features of different categories competitive workforce, which may be due to health, age, place of residence, marital status, belonging to another country, type of work, antisocial behavior and the presence of social vices. The attention that the variety of competitive relations is carried out at three levels: micro, meso and macro. Determined that at regional level the implementation and creating competitive advantages consist exacerbated contradictions are resolved and competitiveness. The necessity of the use of spatial approach to study the formation of the system of competitive advantages of human resources at the level of a territory. Proposed to use the municipal level as a socio- economic environment of formation of the qualitative characteristics of human resources, which based on natural reproduction influenced by social and industrial infrastructure of the local area is the establishment of physical, intellectual and professional abilities to work.

№ 23 2015, стор. 64 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

А. В. Соколов

к. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

A. Sokolov

candidate of science in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Соколов А. В. Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 64–68.

Sokolov, A. (2015), “Methodological aspect of research manpower competitiveness of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.