EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я
О. В. Степанова

Назад

УДК: 330:12

О. В. Степанова

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті досліджено сучасні світові тенденції фінансової децентралізації в охороні здоров'я, а також визначено орієнтири його впровадження в Україні. Проведено аналіз теоретико-методичних підходів до децентралізації системи охорони здоров'я, а також практичних напрацювань у цій сфері, який дозволив виявити ефективність таких інструментів у кожній країні, які побудовані з урахуванням соціально-демографічних особливостей структури населення, вагомості ролі держави в системі охорони здоров'я, економічного потенціалу регіональних та місцевих громад, домінуючою моделлю фінансування медичної галузі. Виявлено, низький рiвень бюджетних видаткiв на охорону здоров'я міських та регіональних органів влади в країнах з домінуючою страховою моделлю фінансування; обгрунтовано домінування дворівневих механiзмiв розподiлу бюджетних видаткiв на фiнансування охорони здоров'я в умовах бюджетної децентралiзацiї в зарубiжних країнах. Визначено, що механізм закупівлі послуг первинної медичної допомоги в країнах Європи зазвичай делегований місцевим та регіональним органам влади, а нормативно-правове забезпечення та регулювання залишається функцією державної влади. Окреслено основні виклики реалізації стратегії децентралізації в охороні здоров'я України.

O. Stepanova

THE MODERN PROCESS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN HEALTH CARE

Summary

In the article the modern world trends fiscal decentralization in health care, and also the orientation of its implementation in Ukraine are observed. The analysis of theoretical and methodological approaches to the decentralization in health system and practical developments in this field are identified, which are caused by socio-demographic characteristics of population structure in the country, the weight of the state's role in health care, the economic potential of regional and local communities, the dominant model of financing healthcare. In the article are substantiated: a low level of budgetary expenditure on health care of local and regional authorities in countries with dominant insurance model of financing; dominant two-level mechanisms of distribution of budget expenditure on health care in terms of fiscal decentralization. Determined that the mechanism for procurement of services of primary health care in Europe is usually delegated to local and regional authorities, and regulatory support and control is a function of the government. The basic challenges of implementing the strategy of decentralization in health Ukraine are offered.

№ 23 2015, стор. 84 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

Як цитувати статтю

Степанова О. В. Сучасні процеси фінансової децентралізації в охороні здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 84–91.

Stepanova, O. (2015), “The modern process of fiscal decentralization in health care”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 84–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.