EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АКЦИЗІВ
А. В. Пислиця

Назад

УДК: 336.226.3

А. В. Пислиця

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АКЦИЗІВ

Анотація

Метою даної статті було оприлюднення результатів наукового дослідження теоретичних засад визначення ефективності податків взагалі та акцизів зокрема. Стаття виконана із застосуванням таких методів дослідження, як: діалектичний підхід, системний аналіз, логічний та історичний методи.
Проаналізовано та систематизовано погляди видатних представників різних наукових шкіл, напрямів і течій економічної науки минулого, що дало можливість показати глибину та сутність фіскальної та економічної ефективності податків взагалі та акцизів зокрема, фактори впливу та показники їх оцінки.
За результатами проведеного дослідження зроблені такі висновки щодо доцільності використання наукових підходів вчених минулого: при порівнянні фіскальної та економічної ефективності податків у різних країнах, слід враховувати статистичні дані не тільки щодо сум мобілізованих податків, але порівнювати їх з іншими макропоказниками, зокрема з чисельністю населення в державі; прототип сучасного коефіцієнту податкових надходжень на душу населення, запропонований А. Смітом, можна порахувати і для ПДВ: слід співвіднести надходження від ПДВ і загальну кількість населення (по акцизному податку такі розрахунки є недоцільними, оскільки невідомо, яка кількість населення споживає ті чи інші види підакцизних товарів); під час розробки податкових реформ, необхідно розуміти непередбачуваність деяких наслідків та нетотожність зниження податків та покращення ситуації у державі.
Результати проведеного дослідження будуть корисними науковцям, практикам, студентам та всім тим, хто цікавиться проблематикою оподаткування, загалом, та ефективністю оподаткування, зокрема.

A. Pyslytsya

THE EVOLUTION OF THE SCIENTIFIC VIEWS ON THE INTERPRETATION OF EXCISE EFFICIENCY

Summary

The aim of this article was to publish the results of academic research of theoretical principles that determine the effectiveness of taxes in general and excise in particular. During the academic researh the author used such research methods: dialectical approach, systems analysis, logical and historical methods.
Analyzed and systematised the views of the prominent representatives of different scientific schools of economics of the past, which made it possible to show the depth and nature of fiscal and economic efficiency of the taxes in general and excise in particular, factors of their influence and indicators of their evaluation.
The results of the study made the following conclusions regarding the feasibility of using scientific approaches of scientists from the past: when comparing the fiscal and economic efficiency of taxes in different countries we have to consider the statistics not only on the amounts of mobilized taxes, but to compare them with other macroeconomic indicators, including the indicator of the population in the country; the prototype of the modern ratio of tax revenues per person, proposed by Adam Smith can be calculated for VAT as well: the revenues from VAT and the total population should be compared (by the excise tax such calculations is impractical because it is unknown how many people consume certain types of excisable goods); during the development of tax reforms it is necessary to understand some unpredictable consequences and nonidentical tax cuts and improvements in the state.
The results of this study will be useful for researchers, practitioners, students and all those who are interested in tax issues in general and tax efficiency in particular.

№ 23 2015, стор. 103 - 110

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 780

Відомості про авторів

А. В. Пислиця

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Pyslytsya

PhD, Associate Professor Department of Finance Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Пислиця А. В. Еволюція наукових поглядів на трактування ефективності акцизів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 103–110.

Pyslytsya, A. (2015), “The evolution of the scientific views on the interpretation of excise efficiency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 103–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.