EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
О. В. Гончаренко, Т. М. Самілик

Назад

УДК: 351:338.432

О. В. Гончаренко, Т. М. Самілик

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Досліджено інституціональні засади й концептуальні підходи до формування політики та реалізації інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
Доведено, що основною проблемою низької інноваційної активності в аграрній сфері є відсутність комплексного інституціонального забезпечення інноваційного процесу, що не дозволило сформувати сприятливе інноваційне середовище. Встановлено, що основними завданнями, які потребують вирішення в процесі переходу до інноваційного розвитку агропромислового виробництва є відтворення наукового потенціалу, стимулювання розвитку агроінновацій, підтримка сприятливого інноваційного середовища, формування інноваційної інфраструктури, розробка заходів регіональної інноваційної політики.
Обгрунтовано, що перспективи інноваційного розвитку агропромислового виробництва визначаються спроможністю інституціонального регулювання забезпечити результат від реалізації агроінновацій на різних рівнях організації та здатністю інституціональних механізмів адаптувати регулюючі впливи. Доведено, що визначені пріоритети інноваційного розвитку та відповідне концептуальне забезпечення мають знайти своє відображення в розробці і реалізації Державної цільової програми інноваційного розвитку агропромислового виробництва.

O. Goncharenko, T. Samilyk

INSTITUTIONAL SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Summary

Studied institutional principles and conceptual approaches to policy development and implementation of innovative development of agricultural production.
It is proved that the main problem of low innovation activity in the agricultural sector is the lack of institutional support integrated innovation process that are not allowed to form a favorable innovative environment. It was established that the main tasks that need to be addressed in the transition to innovative development of agricultural production is the reproduction of scientific potential and stimulate ahroinnovatsiy support a favorable environment for innovation, the formation of innovative infrastructure, development of regional innovation policy measures.
Proved that perspectives of innovation development of agricultural production are determined by the institutional capacity to provide regulation ahroinnovatsiy result of the implementation at different levels of organization and ability institutional mechanisms to adapt regulatory influences. Proved that priorities of innovative development concept and related software should find expression in the design and implementation of State Target Program of innovative development of agricultural production.

№ 24 2015, стор. 7 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

О. В. Гончаренко

д. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Goncharenko

dr.sc.(econ.), associate professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university


Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Samilyk

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.