EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІЄРАРХІЧНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я. В. Котляревський, М. М. Караїм, Ю. В. Ратушняк

Назад

УДК: 658:65.012.8

Я. В. Котляревський, М. М. Караїм, Ю. В. Ратушняк

ІЄРАРХІЧНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Вітчизняні підприємства працюють у складно прогнозованих умовах ведення господарської діяльності, що актуалізує пріоритетність вирішення проблеми забезпечення їх безпеки для уможливлення ефективного функціонування та стійкого розвитку. Важливою складовою процесу забезпечення економічної безпеки підприємства є визначення та ідентифікація ключових зовнішніх та внутрішніх загроз. Узагальнення інформації щодо пріоритетності впливу сукупності зовнішніх загроз на економічну безпеку машинобудівних підприємств сприяло, шляхом застосування методу парних порівнянь, їх ієрархічному впорядкуванню та побудові відповідної моделі. З'ясовано, що пріоритетної уваги в процесі гарантування економічної безпеки машинобудівного підприємства потребують зовнішні загрози пов'язані із рівнем розвитку національної економіки та обсягами державного фінансування. Отримані результати є підгрунтям для формування методичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівного підприємства.

Y. Kotliarevskyy, M. Karayim, Yu Ratushniak

HIERARCHICAL ORDERING OF EXTERNAL THREATS AS A BASIS FOR THE USE OF TECHNOLOGY IN CRISIS MANAGEMENT ENGINEERING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Summary

Domestic enterprises are operating in hard for forecasting conditions for business activities that stipulates the priority of solving the problem of their safety to enable further efficient functioning and sustainable development. An important component of ensuring the economic security is the definition and identification of key external and internal threats. Compile information on the priority of the aggregate impact of external threats to the economic security of the machine-building enterprises, supported by applying the method of paired comparisons, influenced on sufficient hierarchical organizing and building the corresponding model. It was found that priority attention in the process of ensuring economic security of machine-building enterprises is to be focused on external threats related to the level of development of the national economy and government funding. The results are the basis for the formation of methodological support for the use of developed approach in managing anticrisis toolkit for economic security of investigated enterprises.

№ 24 2015, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 269

Відомості про авторів

Я. В. Котляревський

д. е. н., директор інституту післядипломної освіти, ДННУ "Академія фінансового управління"

Y. Kotliarevskyy

Doctor of Sciences in Economics, Head of the Institute of Postgraduate Education of Academy of Financial Management


М. М. Караїм

к. е. н., асистент кафедри фінансово-економічної безпеки та бухгалтерського обліку Української академії друкарства

M. Karayim

PhD, assistant Department of financial and economic security, accounting and auditing Ukrainian Academy of Printing


Ю. В. Ратушняк

к. т. н., асистент кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

Yu Ratushniak

assistant professor of information technology multimedia Ukrainian Academy of Printing

Як цитувати статтю

Котляревський Я. В., Караїм М. М., Ратушняк Ю. В. Ієрархічне впорядкування зовнішніх загроз як основа застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 11–15.

Kotliarevskyy, Y., Karayim, M. and Ratushniak, Yu (2015), “Hierarchical ordering of external threats as a basis for the use of technology in crisis management engineering enterprise economic security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.