EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УГОДА ПРО МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА РОЗРОБКА ПРОЕКТУ
Ю. С. Рогозян, М. В. Плетньов

Назад

УДК: 332.1

Ю. С. Рогозян, М. В. Плетньов

УГОДА ПРО МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА РОЗРОБКА ПРОЕКТУ

Анотація

Основною метою міжрегіонального співробітництва є поглиблення співпраці між його членами з цілого ряду напрямів розвитку: підтримка торгівлі, при здійсненні інвестиційних проектів, у сфері транспорту і зв'язку, регулюванні міграції населення регіонів, науковому та інтелектуальному розвитку, інноваційного розвитку тощо. Тому кроки, що повинні вживатися в рамках даних напрямів співробітництва між регіонами, можуть принести високі дивіденди, а для цього, у свою чергу, вони повинні бути максимально ефективними. У статті розглянуто сучасний стан міжрегіонального співробітництва Донецької та Луганської областей. Розглядаючи сучасне міжрегіональне договірне співробітництво, визначено основні заходи, принципи та фактори, на яких воно повинно грунтуватися задля ефективного функціонування. Розроблено проект угоди про міжрегіональне співробітництво на прикладі Луганської області.

Y. Rohozyan, M. Plietnev

AGREEMENT ON INTERREGIONAL COOPERATION: FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND PROJECT

Summary

The main aim of regional cooperation is to strengthen cooperation among its members for a number of areas: support for trade, the implementation of investment projects in transport and communications, regulating migration regions, scientific and intellectual development of innovative and more. Therefore, the steps to be taken within these areas of cooperation between regions, can bring high dividends, and this, in turn, they must be effective. The article reviews the current state of regional cooperation Donetsk and Lugansk regions. Considering the current contract interregional cooperation measures identified key principles and factors on which it is based should ensure efficient operation. A draft agreement on interregional cooperation on the example of the Lugansk region is developed.

№ 24 2015, стор. 64 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

Ю. С. Рогозян

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

Y. Rohozyan

Candidate of Economics, senior researcher of the regional cooperation problems Institute of Economic and Legal Researches NAS of Ukraine, Kyiv


М. В. Плетньов

к. т. н., доцент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін, Інститут післядипломної освіти Східноукраїнського національного університету ім. В Даля, м. Сєвєродонецьк

M. Plietnev

PhD in technical science , Associate Professor of the General Scientific and Economic Disciplines Department of Institute of Postgraduate Education of the East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk

Як цитувати статтю

Рогозян Ю. С., Плетньов М. В. Угода про міжрегіональне співробітництво: основні принципи та розробка проекту. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 64–68.

Rohozyan, Y. and Plietnev, M. (2015), “Agreement on interregional cooperation: fundamental principles and project”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.