EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЙ ТНК НА ГЛОБАЛЬНОМУ ІТ-РИНКУ
Л. П. Гальперіна, Л. І. Лук'яненко, А. Ю. Яценко

Назад

УДК: 339.92

Л. П. Гальперіна, Л. І. Лук'яненко, А. Ю. Яценко

ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЙ ТНК НА ГЛОБАЛЬНОМУ ІТ-РИНКУ

Анотація

У статті проаналізовано основні фінансові показники компаній Apple Inc, International Business Machines, Lenovo Group Limited, Hewlett-Packard Company, Google, Intel Corporation, Microsoft Corporation за період 2009—2014 рр. З метою виявлення впливу факторів на величину чистого прибутку (збитку) здійснено кореляційний аналіз окремих фінансових показників діяльності цих компаній. Результати кореляційного аналізу дали змогу виокремити певні тенденції діяльності цих ТНК на глобальному ІТ-ринку. Виявлено, що в умовах поширення на глобальному ринку так званої "третьої платформи" розвитку ІТ, знижується значення собівартості реалізованої продукції та ліквідності, що впливає на стратегії ТНК на глобальному IT-ринку. В якості пріоритетів стратегічного розвитку виступають інноваційність, фінансування наукових лабораторій, натомість такий чинник зниження собівартості продукції, як використання дешевої робочої сили втрачає своє значення.

L. Galperina, L. Lukianenko, A. Yatsenko

FINANCIAL FACTORS OF THE STRATEGIES THE TNC FOR THE GLOBAL IT-MARKET

Summary

The article analyzes the main financial indicators companies Apple Inc, International Business Machines, Lenovo Group Limited, Hewlett-Packard Company, Google, Intel Corporation and Microsoft Corporation for the period 2009—2014 years. In order to identify factors influence the magnitude of net income (loss) carried Correlation analysis of individual financial performance of these companies. Results of correlation analysis made it possible to highlight certain trends of these TNCs in the global IT market. Thus, in terms of the spread of the global market so-called "third platform", global IT market development value reduced cost of sales and liquidity affecting the strategy of multinationals in the global IT-market. As advocates innovation development priorities, funding research laboratories, while a factor reducing production costs as the use of cheap labor is losing its meaning.

№ 24 2015, стор. 89 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 483

Відомості про авторів

Л. П. Гальперіна

к. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

L. Galperina

Ph. D. in Economics, professor, professor of International Management, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


Л. І. Лук'яненко

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

L. Lukianenko

Ph. D. in Economics, associate professor of International Accounting and Audit, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


А. Ю. Яценко

магістр кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Yatsenko

Master of International Management, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Гальперіна Л. П., Лук'яненко Л. І., Яценко А. Ю. Фінансові чинники стратегій тнк на глобальному іт-ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 89–94.

Galperina, L., Lukianenko, L. and Yatsenko, A. (2015), “Financial factors of the strategies the tnc for the global it-market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 89–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.