EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ І ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
А. І. Мелещенко, Ю. В. Цимбал

Назад

УДК: 339.727.22

А. І. Мелещенко, Ю. В. Цимбал

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ І ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано сучасні масштаби транснаціоналізації та глобальні інвестиційні тенденції, зазначено позитивні і негативні наслідки діяльності транснаціональних корпорацій для приймаючих країн. Досліджено стимули та обмеження для прямих іноземних інвестицій з боку національних держав, обгрунтовано стратегію поведінки приймаючої сторони для ефективної взаємодії з міжнародними корпораціями. Визначено мотиви, динаміку та обсяги злиттів і поглинань транснаціональних компаній, виявлено способи і методи обмеження їх ринкової влади. Сформульовано перспективи посилення впливу ТНК на світову економіку шляхом пожвавлення прямих закордонних інвестицій.

A. Meleshenko, J. Tzymbal

MODERN TENDENCІES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND YOUR INFLUENCE AT ТНЕ WORLD ECONOMY IN TERM OF GLOBALISATION

Summary

In the article analyzes the current scale of transnationalization and global investment trends, specifies the positive and negative effects of transnational corporations activities in host countries. The incentives and restrictions for foreign direct investment realized by nation states are investigated, the strategy of the host country behavior for an effective interaction with international corporations is well-grounded. The motives, dynamics and volume of mergers and acquisitions of transnational companies are defined, the ways and methods of their market power limitation are found out. The growing influence prospects of TNCs over the world economy by speeding up of foreign direct investment are formulated.

№ 1 2016, стор. 19 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University


Ю. В. Цимбал

студентка гуманітарного факультету з спеціальності міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

J. Tzymbal

Student of humanitarian department by speciality of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

Як цитувати статтю

Мелещенко А. І., Цимбал Ю. В. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 19–24.

Meleshenko, A. and Tzymbal, J. (2016), “Modern tendencіes of functioning and development of transnational corporations and your influence at тне world economy in term of globalisation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 19–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.