EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 330.46:519.874+004.9:658.7

Р. В. Шамрін

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ

Анотація

Загальна концептуальна схема моделювання динаміки запасів, яку запропоновано до розгляду у статті, включає 4 блока: ланцюг постачань, зовнішнє середовище, прогнозування попиту, вибір засобу доставки.
Ланцюг постачань включає виробничо-розподільчий центр, засоби доставки (вантажівки) та віддалені склади, які віддалені від виробничо-розподільчого центру та містять запаси готової продукції. Блок "Зовнішнє середовище" представлено клієнтами та конкурентами, їх поведінка є фактором нестаціонарності системи. Використовується припущення про невизначений попит клієнтів та невідому політику конкурентів, що може вплинути на кількість клієнтів. Безпосередньо з цим блоком пов'язаний блок "Прогнозування попиту", що відповідає за формування розмірів та часу відправлення на склади партій товару. За доставку відправленого товару відповідає блок "Вибір засобу доставки", який включає вибір типу та засобу доставки. У статті представлено три мультиагентних моделі динаміки запасів підприємства: концептуальна модель поведінки агентів (КСДЗ), первинна модель динаміки запасів (ПМДЗ) та розширена модель динаміки запасів (РМДЗ). ПМДЗ та РМДЗ реалізовано у вигляді мультиагентних систем (ПМДЗ на мультиагентній платформі NetLogo, а РМДЗ — на Object Pascal). КСДЗ має вигляд концептуальної моделі (набору алгоритмів поведінки агентів у ланцюгу постачань). Кожна з моделей орієнтована на певне коло задач, які виникають у процесі управління запасами у виробничо-розподільчий системі.

R. Shamrin

CONCEPTUAL PRECONDITIONS OF STOCKS DYNAMICS BASED ON MULTI-AGENT APPROACH

Summary

General conceptual diagram modeling the dynamics of stocks, which was proposed for review in the article, includes four units: supply chain, the environment, demand forecasting, choice of means of delivery.
Supply chain includes production and distribution center, delivery vehicles (trucks) and long-term storage, which stand far from the production and distribution center and include stocks of finished products. Block "external environment" represented clients and competitors, their behavior is a factor in non-stationary system. Used assumptions about uncertain customer demand and competition policies unknown, which may affect the number of customers. Directly connected to this unit is block "Forecasting demand", responsible for the formation of the size and time of departure of consignments to warehouses. The unit "The means of delivery" is responsible for he goods that were sent, including the choice of type and means of delivery. The paper presents three models of dynamics of multi-agent stock of the company: a conceptual model of behavior of agents, the primary model of the stocks and expanded model of the stocks. The last two are implemented in the form of multi-agent systems (the primary model of the stocks — on multi-agent platform NetLogo, and the expanded model of the stocks — in Object Pascal). The conceptual model of behavior of agents looks like a conceptual model (a set of algorithms behavior of agents in the supply chain). Each model is focused on a range of problems that arise in the process of inventory management in production and distribution system.

№ 1 2016, стор. 30 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 711

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Концептуальні передумови моделювання динаміки запасів на основі мультиагентного підходу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 30–36.

Shamrin, R. (2016), “Conceptual preconditions of stocks dynamics based on multi-agent approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 30–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.