EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ
О. В. Корецька

Назад

УДК: 334.01

О. В. Корецька

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ

Анотація

Надано оцінку тенденціям розвитку господарської діяльності підприємств машинобудування України з метою виявлення передумов підвищення їх конкурентоспроможності.
Проаналізовано конкурентоспроможність підприємств секторів машинобудування: виробництво машин і устаткування, виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, виробництво автотранспортних засобів. Використано аналітичну модель SWOT-аналізу.
За результатами дослідження тенденцій розвитку підприємств машинобудування та їх конкурентоспроможності, зроблено висновки.
Визначено, що основними проблемами розвитку є: значна технологічна відсталість, причому вона тим більша, чим складнішою є продукція; малий обсяг внутрішнього ринку (як в натуральному, так й вартісному вимірі); відсутність внутрішніх ефективних ланцюгів створення доданої вартості, що припускає реалізацію таких форм розвитку виробництва, як інтеграція, кооперація та спеціалізація; дефіцит фінансових ресурсів, який більш є наслідком перших двох проблем ніж є їх причиною.
Основними можливостями для розвитку можна вважати наступні: розвиток кооперації з потужними зарубіжними компаніями; наявність значних потужностей, які простоюють; скорочення витрат за рахунок побічного виробництва при виробництві деяких видів продукції.

O. Koretska

RESEARCH OF COMPETITIVENESS FOR MACHINERY ENTERPRISES. ANALYTICAL MODELS

Summary

The assessment for trends of business enterprises of mechanical engineering in Ukraine is made. The purpose is to identify the preconditions to improve their competitiveness.
The competitiveness of enterprises of mechanical engineering sectors is analyzed: Analysis is made for: manufacture of machinery and equipment, manufacture of electrical, electronic and optical equipment, production vehicles. Analytical model SWOT — analysis is used.
According to the study the trends of engineering enterprises development and their competitiveness conclusions are made.
The article determines that the major challenges for development are: significant technological backwardness, and it is more greater, when the products are complicated; small size of the domestic market (both in physical and value terms); lack of effective domestic value added chain, involving the implementation of such forms of production as integration, cooperation and specialization; lack of financial resources, which are more consequence of the first two problems than their cause.
The main opportunities for development are as follows: to develop cooperation with powerful foreign companies; the existence of significant free capacities; reducing costs through the production of by-production of some products.

№ 1 2016, стор. 41 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 604

Відомості про авторів

О. В. Корецька

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Koretska

Postgraduate, MAUP

Як цитувати статтю

Корецька О. В. Дослідження конкурентоспроможності підприємств машинобудування. аналітичні моделі . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 41–44.

Koretska, O. (2016), “Research of competitiveness for machinery enterprises. analytical models”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.