EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Н. С. Орлова, Т. В. Максимова

Назад

УДК: [338. 246. 2: 330. 332](477)

Н. С. Орлова, Т. В. Максимова

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано, що моніторинг інвестиційної політики сталого розвитку є головним завданням держави та фактором зміцнення економіки. Досліджено вітчизняний та іноземний досвід системи моніторингу та оцінки інвестиційної привабливості країни. Визначено принципи сталого розвитку, які повинні бути основою в процесі побудови ефективної системи моніторингу інвестиційної політики. Відповідно до дослідження концепції сталого розвитку економіки запропоновано науковий підхід щодо удосконалення механізму організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку, який дозволить оцінити та підвищити ефективність управління інвестиційним кліматом України. Сформовано механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку для покращення інвестиційного клімату України, який складається з шести етапів та включає мету, суб'єкти, типи системи моніторингу, методи, результати системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку. Доведено, що реалізація зазначеного механізму дозволить підвищити ефективність управління інвестиційним кліматом та підвищити інформаційну прозорість компаній.

N. Оrlova, T. Maksymova

MONITORING MECHANISM OF INVESTMENT POLICY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article it is proved that the monitoring of the investment policy of sustainable development is the main task of the government and the strengthen economy factor. Domestic and foreign experience of system of monitoring and an assessment of investment appeal of the country are analyzed. The principles of a sustainable development which have to be a basis in the course of creation of effective system of monitoring of investment policy are defined. According to research of the concept of a sustainable development of economy it is offered scientific approach concerning improvement of the mechanism of the organization of system of monitoring of investment policy of a sustainable development which will allow to estimate and increase effective management of investment climate of Ukraine. The mechanism of the organization of system of monitoring of investment policy of a sustainable development for improvement of investment climate of Ukraine consisting of six stages is created and includes the purpose, subjects, types of system of monitoring, methods, results of system of monitoring of investment policy of a sustainable development. It is proved that realization of the specified mechanism will allow to increase effective management of investment climate and to increase information transparency of the companies.

№ 1 2016, стор. 64 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 639

Відомості про авторів

Н. С. Орлова

д. держ. упр., проф., професор кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

N. Оrlova

Dr. of Public Administration, Professor of Management, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine


Т. В. Максимова

здобувач кафедри фінансів, обліку і аудиту та банківської справи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

T. Maksymova

researcher of Finance, аccounting and banking of Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

Як цитувати статтю

Орлова Н. С., Максимова Т. В. Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 64–69.

Оrlova, N. and Maksymova, T. (2016), “Monitoring mechanism of investment policy of sustainable development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 64–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.