EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
А. І. Неділько

Назад

УДК: 35.352.354-1

А. І. Неділько

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Анотація

У статті досліджено найбільш популярні та розповсюджені теорії публічного управління на місцевому рівні в зарубіжних країнах, а саме: громадівську, державницьку та муніципального дуалізму. Розкрито основні етапи формування, основоположники та представники даних теорії їх спільні та відмінні характеристики, а також причини поступового введення нових теорій на заміну існуючим. Також важливим є розгляд моделей публічного управління на місцевому рівні. В статті розглянуто такі моделі, як англосаксонська (англійська, англо-американська), континентальна (європейська), змішана (гібридна), іберійська та радянська. Охарактеризовано кожну з наведених моделей, розкрито їх відмінності та наведено найбільш розвинені країни, в яких дані системи ефективно функціонують. Іберійська мало поширена в сучасному світі, радянська проявляється лише в країнах пострадянського простору, хоча повноцінно не існує. Значну увагу приділено недолікам тієї чи іншої теорії чи моделі публічного управління.

A. Nedilko

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT AT THE LOCAL LEVEL

Summary

Article explores most popular and widespread theory of public management at the local level in foreign countries, namely, of community, state and municipal dualism. Revealed the main stages of formation, the founders and members of these theories their common and distinctive characteristics and causes gradual introduction of new theories to replace existing ones. Also important is to consider models of public administration at the local level. In article the paper considers models such as the Anglo-Saxon (English, Anglo-American), continental (European), mixed (hybrid), Iberian and Soviet. Characterized each of the above models, solved their differences and shows the most developed countries are where these systems operate effectively. Iberian not widespread in the modern world, the Soviet manifested only in the post-Soviet countries, though not fully exist. Special attention is paid to the disadvantages of a theory or model of public administration.

№ 1 2016, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

А. І. Неділько

асистент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

A. Nedilko

assistant of public administration and law department of Potava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Неділько А. І. Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 82–86.

Nedilko, A. (2016), “Foreign experience of public management at the local level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.