EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
Є. О. Архипова, Н. О. Дмитренко

Назад

УДК: 35.072.7+316.776.3

Є. О. Архипова, Н. О. Дмитренко

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи комунікації органів державної влади та громадськості. Показано, що становлення нової парадигми державного управління можливе через призму комунікативного менеджменту. Підкреслено важливість громадського контролю для становлення демократичного суспільства, розкрито механізми, через які він може реалізовуватися. Вказано особливості громадського моніторингу та громадської експертизи.
Досліджено взаємодію інститутів державної влади з інститутами громадянського суспільства через громадські ради, що діють при органах виконавчої влади. Проаналізовано динаміку розвитку громадських рад та сучасний стан нормативно-правової бази в цій сфері, визначено вектори її доопрацювання. Показано, що громадські ради є потужним інструментом залучення громадян до участі в управлінні державою та спроможні стати ефективним комунікаційним "містком" між інститутами влади та населенням за умови активної громадянської позиції та відповідального ставлення до виконання взятих на себе обов'язків і повноважень усіма учасниками комунікації.

Ye Arkhypova, N. Dmytrenko

EFFECTIVE COMMUNICATION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC AS A CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC SOCIETY

Summary

Article is devoted to the problem of building an effective system of communication of public authorities and the public. It is shown that the formation of a new paradigm of public administration is possible through the prism of communicative management. Highlighted public control on becoming a democratic society, revealed the mechanisms through which it can be implemented. It is displayed the features of the public monitoring and public expertise.
It was investigated the interaction between government institutions and the civil society institutions through community councils which operate under the executive branch. The dynamics of development of public councils and the current state of the legal framework in this area were investigated, its vectors of modification were defined. It is shown that community councils are a powerful tool for citizen participation in government and will be able to become an effective communication "bridge" between government institutions and the public, provided it was the active citizenship and all participants of communications has adopted a responsible attitude to assume its responsibilities and and authority.

№ 1 2016, стор. 92 - 96

Кількість переглядів: 919

Відомості про авторів

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Ye Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv


Н. О. Дмитренко

магістрант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

N. Dmytrenko

Master student of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Архипова Є. О., Дмитренко Н. О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 92–96.

Arkhypova, Ye and Dmytrenko, N. (2016), “Effective communication between public authorities and the public as a condition of the development of a democratic society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 92–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.