EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
П. П. Мовчан

Назад

УДК: 351: 323.1

П. П. Мовчан

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

Розглянуто особливості чинників формування та реалізації державної політики у контексті консолідації українського суспільства. Здійснено детальний аналіз чинного вітчизняного законодавства щодо національної ідентичності у історичній ретроспективі. Доведено, що політичні інститути є не лише маркерами внутрішньополітичної боротьби, але й виступають детермінантами міждержавних відносин та характеру співпраці держав. Обгрунтовано, що політика держави щодо національної ідентичності має бути спрямована на збереження суспільної стабільності, повинна сприяти пошуку інтегративних компонентів суспільного розвитку, знімати з порядку денного надмірну політизацію історичних подій та попереджати загострення суспільних протиріч, узгоджувати регіональне бачення історичного минулого із загальнонаціональним.
Зазначається, що ставлення суспільства до подій та постатей минулого часто змінюється, найчастіше спільноти коригують своє ставлення для того, щоб мати можливість опертися на нього у вирішенні актуальних завдань сьогодення або реалізації проектів на майбутнє. Наголошується на важливій ролі та функціях політики пам'яті, яка здатна як сприяти консолідації суспільства навколо загальнозначущих історичних подій, так і збільшити розкол суспільства. Визначаються недоліки та перспективи покращення державного управління у цій сфері.

P. Movchan

STATE POLICY CONCERN NATIONAL IDENTITY IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL-LEGAL ASPECTS

Summary

We consider specific factors in the formation and implementation of state policy in the context of consolidation of Ukrainian society. In addition, we did detailed analysis of the current domestic legislation on national identity in historical retrospective. In the article proved that, political institutions are not only markers of political struggle, but also often determinants of international relations and cooperation of nature. It was stressed, that the policy regarding national identity should be aimed at maintaining social stability, should contribute to finding integrative component of social development, remove from the agenda the excessive politicization of historical events and prevent aggravation of social contradictions, to coordinate a regional vision of national historical past.
It is reported that public attitudes to the events and personalities of the past changes frequently, most communities adjust their attitude in order to be able to rely on it in resolving the pressing problems of today or projects for the future. It is noted the important role and functions of the politics of memory that is able to both facilitate the consolidation of society around the universally historical events and increase the division of society. Identify gaps and improve the prospects for governance in this area are determined.

№ 2 2016, стор. 77 - 80

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 518

Відомості про авторів

П. П. Мовчан

аспірант кафедри глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

P. Movchan

PhD student of globalization, European integration and national security management's department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Мовчан П. П. Державна політика щодо національної ідентичності в Україні: організаційно-правовий аспект . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 77–80.

Movchan, P. (2016), “State policy concern national identity in Ukraine: organizational-legal aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 77–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.