EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Л. А. Величко

Назад

УДК: 331.215.24

Л. А. Величко

ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено особливості обгрунтування господарських рішень у системі управління витратами на оплату праці сільськогосподарського підприємства. Визначено виробничу систему як важливий центр витрат підприємницької організації та об'єкт управління собівартістю продукції. На основі обробки низки емпіричних даних за допомогою кореляційно-регресійного моделювання встановлено вплив урожайності на рівень варіації нормативних та фактичних прямих витрат з оплати праці при вирощуванні озимої пшениці в аграрних підприємствах Запорізької області в 2009—2014 рр. Опрацьовано пропозиції щодо врахування такого впливу в системі стратегічного управління витратами галузі зерновиробництва на засадах ситуаційного підходу в економіці. Обгрунтовано необхідність врахування у рішеннях щодо управління витратами на оплату праці комплексу чинників (вартість ціни робочої сили на ринку праці, дієвість як мотиваційного механізму, соціальні аспекти і т. ін.).

L. Velychko

GROUNDING DECISIONS TO FORMING EXPENSES OF AN ENTERPRISE

Summary

Features of grounding business solutions in the system of management over costs for remuneration of labor in an agricultural enterprise have been studied in the article. Producing system has been defined as an essential center of costs in an enterprise and an object of managing net cost for produce. On the background of processing a set of empiric data owing to correlation-regression modeling the influence of yield on the level of variation in standard and actual direct expenses has been determined for remuneration of labor for growing winter wheat at agrarian enterprises of the Zaporizhia region in 2009—2014. Offers toward considering that influence in the system of strategic management over costs in the field of grain production on the basis of situational approach to the economy have been processed. The need to consider a set of indicators (cost for remuneration of labor at the labor market, action of motivation, social aspects and so on) while making decisions toward management over costs has been grounded.

№ 3 2016, стор. 13 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

Л. А. Величко

к. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

L. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Величко Л. А. Обгрунтування рішень щодо формування витрат підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 13–17.

Velychko, L. (2016), “Grounding decisions to forming expenses of an enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 13–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.