EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
К. А. Полторак, О. В. Зозульов, О. Г. Жданова

Назад

УДК: 658.849

К. А. Полторак, О. В. Зозульов, О. Г. Жданова

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано особливості маркетингових комунікацій в Інтернет мережі. Відповідно до цього запропоновано модель комунікаційного впливу, яка грунтується на двох рівнях комунікаційного впливу, що дозволяють реалізувати краудтехнології. Визначено система показників ефективності маркетингових комунікацій на основі функцій мережевої інформації, що включає чотири групи показників. Автором проведено моделювання комунікаційного впливу для визначення технічних показників ефективності маркетингової комунікаційної діяльності підприємства на прикладі мережевого співтовариства. Для оцінки економічної ефективності комунікаційної діяльності було встановлено залежність між отриманими технічними показниками та обсягом продажу за допомогою рівняння множинної регресії. Розроблена модель регресії дозволяє оцінити економічну ефективність проведеної маркетингової комунікаційної діяльності та здійснювати прогноз обсягу продажу залежно від активності підприємства.

K. Poltorak, O. Zozulov, О. Zhdanova

EVALUATION OF MARKETING INTERNET COMMUNICATIONS EFFECTIVENESS USING MATHEMATICAL MODELLING

Summary

In the article it was analyzed the features of marketing communications in the Internet. Accordingly, the model of communication influence was proposed, based on two levels of communication influence that can realize crowd technology. It was defined key performance indicators system of marketing communication based on network information functions, including the four groups of indicators. The author conducted simulations of communication influence to determine the technical performance indicators of marketing communication activities on example of network community. To assessment the cost-effectiveness of communications it was established correlation between the received technical indicators and sales via multiple regression equation. The model of regression allows to evaluate the economic effectiveness of marketing communication activities and carry out the forecast of sales, depending on activity of the company.

№ 3 2016, стор. 38 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1105

Відомості про авторів

К. А. Полторак

аспірант, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

K. Poltorak

graduate student of department of industrial marketing, National Technical University of Ukraine KPI, Kiev


О. В. Зозульов

к. е. н., професор кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

O. Zozulov

candidate of economic sciences, professor of department of industrial marketing, National Technical University of Ukraine KPI, Kiev


О. Г. Жданова

к. т. н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

О. Zhdanova

candidate of technical sciences, associate professor of department automated data processing systems and management, National Technical University of Ukraine KPI, Kiev

Як цитувати статтю

Полторак К. А., Зозульов О. В., Жданова О. Г. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій в мережі інтернет засобами математичного моделювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 38–43.

Poltorak, K., Zozulov, O. and Zhdanova, О. (2016), “Evaluation of marketing internet communications effectiveness using mathematical modelling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.