EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ
С. Т. Полторак

Назад

УДК: 351. 37.046.16

С. Т. Полторак

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

Анотація

Розглянуто вищу освіту, у т. ч. й військову, як історично сформований соціальний інститут, відповідальний за спадкоємність, нагромадження й відтворення наукових знань. Визначено, що збереження освітнього, наукового потенціалу та зміцнення основних науково-педагогічних шкіл є ключовими напрямами підготовки військових спеціалістів відводиться особлива роль. До завдань, що повинні бути вирішені силами вчених військових вищих навчальних закладів, віднесено створення нових навчальних технологій, які органічно поєднують глибокі наукові дослідження з навчальним процесом, що забезпечують підготовку висококваліфікованих військових кадрів. Запропоновано врахування в Україні перспектив розвитку військової освіти за кордоном. Це має забезпечити її інноваційний, динамічний рух, престижність у майбутньому вітчизняному інформаційному суспільстві та вагомий внесок у надійне зміцнення обороноздатності України.

S. Poltorak

HIGHER MILITARY EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE AND ABROAD: STATE ADMINISTRATION ASPECTS

Summary

Higher education, including the military one, was reviewed as historically formed social institute responsible for continuity, accumulation and reproduction of scientific knowledge. It was determined that the educational and scientific potential maintenance and main scientific and teaching schools strengthening are the key directions of military specialists' training. The tasks, which must be fulfilled by scientists of military higher educational institutions, include the creation of the new educational technologies organically combining the deep scientific researches and the educational process. This, in turn, guarantees the training of highly skilled military personnel. It was proposed for Ukraine to take into account the prospects of the development of military education abroad. This will ensure its innovative and dynamic development, the prestigiousness in the country's future informational society, and the valuable contribution to the reliable intensification of Ukraine's defense potential.

№ 3 2016, стор. 70 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 876

Відомості про авторів

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор

S. Poltorak

Phd in science of pedagogical, professor

Як цитувати статтю

Полторак С. Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державноуправлінські аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 70–73.

Poltorak, S. (2016), “Higher military education system development in Ukraine and abroad: state administration aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.