EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИЗА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ РЕАГУВАННЯ
Я. В. Ромашова

Назад

УДК: 338.124.4:330.33

Я. В. Ромашова

КРИЗА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ РЕАГУВАННЯ

Анотація

Досліджено сутність поняття "криза" в науковій літературі та узагальнено сукупність підходів до її розуміння. На основі аналізу досліджень вчених узагальнено підходи до визначення кризи та розкрито їх суть. Висвітлено особливості та характерні риси кризових явищ на підприємстві в залежності від того, на якій стадії життєвого циклу воно перебуває. Узагальнено послідовність стадій розвитку підприємства і розкрито їх специфіку. Щодо кожної стадії життєвого циклу підприємства охарактеризовано можливі причини виникнення кризи і запропоновано найбільш доцільні напрями реагування, які дозволять нівелювати негативний вплив кризи на фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання. Досліджено основні методи визначення стадії життєвого циклу підприємства, висвітлено недоліки і запропоновано напрями їх усунення.

Ya Romashova

THE CRISIS IN THE DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE: THE CAUSES AND DIRECTION OF RESPONSE

Summary

Studied the essence of the concept of "crisis" in scientific literature and generalized a set of approaches to its understanding. Based on the analysis of research scientists generalized approaches to determining the crisis and revealed their essence. Highlight the specific features and characteristics of the crisis at the company, depending on the stage of the life cycle it is. Is generalized a sequence of stages development of an enterprise and reveals their specificity. For each stage of the life cycle of an enterprise describes the possible causes of the crisis and proposed directions of response that will neutralize the negative impact of the crisis on the financial and economic activities of the company. Studied the basic methods for determining the stage of the life cycle of the company, highlighted the shortcomings and suggested ways of their elimination.

№ 4 2016, стор. 45 - 49

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

Я. В. Ромашова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ya Romashova

PhD in Economics, senior teacher of the department of Business Economy and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Ромашова Я. В. Криза на різних стадіях життєвого циклу підприємства: причини та напрями реагування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 45–49.

Romashova, Ya (2016), “The crisis in the different stages of the life cycle of the enterprise: the causes and direction of response”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 45–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.