EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ТА МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКІВ
Т. С. Гавриляк

Назад

УДК: 336.7:338

Т. С. Гавриляк

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ТА МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКІВ

Анотація

Досліджено джерела фінансового забезпечення інвестиційних вкладень страхових організацій. Проаналізовано думки вітчизняних та іноземних науковців щодо важливості інвестиційної діяльності страхових підприємств. Здійснено аналіз статистичних показників капіталізації страхового ринку України та зроблено висновки щодо оптимізації джерел та механізмів інвестиційних ресурсів. Зосереджено увагу на основних показниках, які формують ресурсну базу загалом та в частині активізації інвестиційної діяльності страховика зокрема. Серед них: власний капітал, статутний капітал, обсяг валових та чистих страхових премій, активи, дозволені для представлення страхових резервів та загальні активи страховиків. Виокремлено важливість кожного показника у процесі формування ресурсної бази страхової організації. З допомогою графічих моделей унаочнено обсяги та динаміку укладених договорів страхування та частки страхових премій.

T. Havrilyak

IMPROVING FINANCIAL MECHANISMS OF INVESTMENT RESOURCES INSURERS

Summary

The primaries of financial security investments insurance companies. Analyzed the views of domestic and foreign scholars on the importance of investment of insurance companies. The analysis of statistical indicators of Ukraine's insurance market capitalization and conclusions on how to optimize the sources and mechanisms of investment resources. The emphasis is on the basic parameters that form the resource base in general and in terms of enhancing the investment activity of the insurer in particular. Among them: the equity share capital, gross and net premiums assets allowed to represent insurance reserves and total assets of insurers thesis there is determined the importance of each indicator in the formation of the resource base of the insurance company. With рicture models to help readers visualize volumes and dynamics of insurance agreements and the share of insurance.

№ 4 2016, стор. 67 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

Т. С. Гавриляк

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

T. Havrilyak

graduate student of the department of finance, turnover and credit, Lviv national university of the named Ivan Franko

Як цитувати статтю

Гавриляк Т. С. Оптимізація джерел та механізмів формування інвестиційних ресурсів страховиків. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 67–70.

Havrilyak, T. (2016), “Improving financial mechanisms of investment resources insurers”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.