EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ
А. Ю. Кожевников

Назад

УДК: 351.824.11

А. Ю. Кожевников

РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

Анотація

Протягом останніх років відносини власності у світовому нафтогазовому комплексі зазнали істотних змін, характерними аспектами яких є зменшення впливу держави в секторі нафти та газу, насамперед, за рахунок реформування і приватизації державних нафтогазових компаній, зростання конкуренції на ринку і запровадження такого інструменту регулювання ринку, як ліцензування.
У статті висвітлено першочергові кроки щодо вдосконалення державного регулювання нафтогазового комплексу України.
Найбільш ефективним методом зменшення впливу держави на регулювання нафтогазового комплексу у країнах з розвиненою ринковою економікою вважається приватизація.
За умов української економіки, для стратегічного розвитку галузі необхідно забезпечити консолідацію всіх нафтогазових підприємств: оформити весь технологічний ланцюжок підприємств, від видобутку та транспортування до реалізації готових нафтопродуктів та споживання. Таким чином буде стратегічно передбачено використання уже створених потенціалів нафтопереробних та нафтохімічних заводів, які зараз не використовуються на повну потужність.
Проте майже 20-річні спроби до сьогоднішнього часу реорганізувати та реструктурувати НАК "Нафтогаз України" так не призвели до бажаних результатів.
На наш погляд, НАК "Нафтогаз України" необхідно ліквідувати взагалі. Запровадження положень нових радикальних реформ призводить до того, що НАК залишається відлунням минулого, установою з декларативними повноваженнями та чисельними боргами.
Щодо створення акціонерних товариств "Магістральні газопроводи України" та "Підземні газові сховища України" можемо зазначити, що це має як позитивні, так і негативні сторони.

A. Kozhevnykov

REGULATION OF OIL AND GAS IN UKRAINE

Summary

In recent years property relations in the global oil and gas sector have undergone significant changes characteristic aspect of which is to reduce the influence of the state in the sector of oil and gas, primarily due to the reform and privatization of the state oil and gas companies, increasing competition in the market and the introduction of this instrument of market regulation as licensing .
The paper highlights the initial steps for improving state regulation of oil and gas in Ukraine.
The most effective method of reducing the impact on the state regulation of oil and gas industry in countries with developed market economies considered privatization.
Given the Ukrainian economy, the strategic development of the industry consolidation is necessary to ensure all oil and gas companies, to issue the entire production chain enterprises, from production and transportation to the realization of finished oil products and consumption. This will provide strategic use of already established potential oil and petrochemical plants that are not used to full capacity.
However, nearly 20-year attempt to date to reorganize and restructure "Naftogaz Ukraine", do not lead to the desired results.
In my opinion, "Naftogaz Ukraine" should be eliminated altogether. The introduction of new provisions radical reform leads to the fact that NAC is an echo of the past, the institution of declaratory powers and numerous debts.
Regarding the establishment of joint-stock companies "Ukraine gas mains" and "Underground gas storages of Ukraine" can be noted that it has both positive and negative sides.

№ 4 2016, стор. 100 - 104

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Кожевников А. Ю. Регулювання нафтогазового комплексу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 100–104.

Kozhevnykov, A. (2016), “Regulation of oil and gas in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 100–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.