EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У СФЕРІ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В РЕГІОНАХ
В. В. Мещеряков

Назад

УДК: 351.853:353.1

В. В. Мещеряков

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У СФЕРІ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В РЕГІОНАХ

Анотація

У статті розкриваються основні підходи щодо налагодження ефективної взаємодії органів публічної влади, громадськості та приватного сектору у сфері охорони об'єктів культурної спадщини в регіонах. Наводяться концептуальні підходи щодо вдосконалення даної сфери, які сприяють забезпеченню досягнення балансу у взаємовідносинах основних інституцій та розширенню участі громадськості в процесах збереження культурного надбання для прийдешніх поколінь.
Запропонована модель взаємодії органів публічної влади, громадськості та приватного сектору у сфері охорони історико-культурної спадщини і пам'яток архітектури в регіонах, полягає у формуванні нової стратегії державного управління охороною, збереження та відродження культурних надбань українського народу: систематизації чинного законодавства, конкретизації культурної доктрини, гармонізації державно-громадських, приватних та комерційних взаємовідносин через розробку механізмів взаємодії, запровадження інструментів співпраці та форм щодо їх реалізації. Установлено, що одним із способів оптимізації державного регулювання сфери охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури є децентралізація, що являє собою універсальне явище, яке має забезпечити якісно нову організацію управління, регламентацію взаємодії учасників, упорядкування їх повноважень.
Представлена у статті структурно-логічна модель базується на зворотних зв'язках між партнерами, що сприяє підвищенню результативності їх спільних дій.

V. Mescheryakov

FORMING A MODEL OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES, PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND MONUMENTS IN REGIONS

Summary

The article describes the main approaches to establish effective interaction between public authorities, public and private sector in the field of protection of cultural heritage in the regions. It is contribute to achieving a balance in the relations between the main institutions and expand public participation in the preservation of cultural heritage for future generations.
The model of interaction between public authorities, public and private sector in the sphere of protection historical and cultural heritage and architectural monuments in the region, is regarded as a new government strategies protection, preservation and restoration of cultural heritage of the Ukrainian people: systematization of current legislation, specifying the cultural doctrine, harmonization public-private partnership and commercial relations through the development of cooperation mechanisms, the introduction of collaboration tools and forms for their implementation.
It determines that decentralization is one way of optimizing state regulation of protection the historical and cultural heritage and monuments. It is a universal phenomenon, which should provide a new quality control organization, regulation of interaction between participants, streamlining their powers. This model is based on feedback between partners, thereby increasing the effectiveness of joint action.

№ 4 2016, стор. 105 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

В. В. Мещеряков

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м.Київ)

V. Mescheryakov

gradute student of the department of regional management, local self-government and management by a city, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Мещеряков В. В. Формування моделі взаємодії органів публічної влади, громадськості та приватного сектора у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури в регіонах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 105–111.

Mescheryakov, V. (2016), “Forming a model of interaction between public authorities, public and private sectors in the protection of historical and cultural heritage and monuments in regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 105–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.