EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ У СФЕРУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ
В. А. Голян, І. І. Андрощук

Назад

УДК: 330.322:556.18

В. А. Голян, І. І. Андрощук

ІНВЕСТИЦІЇ У СФЕРУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Анотація

У статті розглянуто форми, методи та джерела фінансування інвестицій у сфері водокористування в умовах недосконалості інституціонального забезпечення володіння, користування та розпоряджання водними ресурсами та об'єктами водогосподарської інфраструктури. Визначено передумови нарощення обсягів інвестиційного забезпечення основних сегментів сфери водокористування в Україні, а саме: водопровідно-каналізаційного, водогосподарсько-меліоративного та промислового водокористування.
Проаналізовано рівень покриття капітальних інвестицій у відтворення та охорону водних ресурсів фіскальними платежами, які пред'являються за спеціальне використання води та скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, за період з 2000 по 2014 рік, що дало можливість виявити зрушення в структурі джерел інвестиційного забезпечення, виходячи з макроекономічної ситуації в країні. Досліджено структуру джерел фінансування капітальних інвестицій в очищення зворотних вод та захист і реабілітацію грунту, підземних і поверхневих вод у 2006 та 2013 роках, що показало збереження найбільшої питомої ваги власних коштів підприємств, організацій, установ і коштів Державного та місцевих бюджетів України.
Обгрунтовано заходи нарощення обсягів інвестицій у сферу водокористування через інституціоналізацію сучасних норм, правил та специфікацій здійснення водогосподарських і водоохоронних робіт, корпоратизацію підприємств водного господарства, водопостачання та водовідведення, комерціалізацію надання водогосподарських послуг, сек'юритизацію водних і водогосподарських активів, диверсифікацію форм, методів і джерел інвестиційної діяльності.

V. Golyan, I. Androshchuk

INVESTMENTS IN THE FIELD OF WATER USE: INSTITUTIONAL PROVIDING AND SECTORAL PRIORITIES

Summary

Forms, methods and sources of investment financing in the field of water use in conditions of imperfection institutional providing of possession, use and disposal of water resources and objects of water management infrastructure are reviewed in the article. Preconditions for increasing the volume of investments in major segments of the sphere of water use in Ukraine, such as water supply and sewerage, water management and ameliorative, and industrial water use are determined.
The level of coverage of capital investment in reproduction and protection of water resources by fiscal payments that apply for the special use of water and discharges of pollutants into water bodies during from 2000 to 2014 is analyzed, that made it possible detect changes in the structure of sources of investment providing based on the macroeconomic situation in the country. The structure of the sources of funding for capital investment in purification of reverse waters and the protection and rehabilitation of soil, groundwater and surface water in 2006 and 2013 are investigated, it has shown preservation largest proportion of own funds of enterprises, organizations, institutions and funds of State and local budgets of Ukraine.
The measures of increasing the volume of investments into sphere of water use by institutionalizing modern norms, rules and specifications of implementation of water management and water conservation works, corporatization of enterprises of water management, water supply and sewerage, commercialization of water management services, securitization water and water management assets, diversification of forms, methods and sources of investment are substantiated.

№ 5 2016, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 330

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


І. І. Андрощук

громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

I. Androshchuk

Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

Як цитувати статтю

Голян В. А., Андрощук І. І. Інвестиції у сферу водокористування: інституціональне забезпечення та секторальні пріоритети. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 5–12.

Golyan, V. and Androshchuk, I. (2016), “Investments in the field of water use: institutional providing and sectoral priorities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 5–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.