EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Г. Д. Дадико

Назад

УДК: 336.226

Г. Д. Дадико

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

В умовах глобалізації відбувається постійне посилення конкуренції між страховими компаніями. Саме через це виникає необхідність активізації й пошуку шляхів інноваційного розвитку страхового маркетингу та комунікаційної підтримки страхових послуг на інноваційній основі. Вищезазначене зумовлює актуальність теми дослідження. Сьогодні дуже мала кількість публікацій присвячується застосуванню інноваціям страхового маркетингу. Існує велика кількість праць, у яких розглядаються проблеми використання інноваційного маркетингу у сфері фінансових послуг (таких як банківська справа), які загалом можуть бути адаптовані та застосовані саме у страховій справі. Тому слід звернути увагу та висвітлити у науковій літературі такі питання, як вплив інновацій на канали комунікації страховика та страхувальника, нові канали збуту та перспективні канали дистрибуції. В статті досліджено сутність маркетингових інновацій на страховому ринку, визначено основні напрями маркетингових інновацій, які забезпечать українським страховим компаніям збільшення прибутку, а також позитивно вплинуть на кількість страхувальників. Проведено аналіз переваг та недоліків використання інтернет-маркетингу в страховій діяльності.

H. Dadyko

MARKETING INNOVATION AS THE CURRENT DIRECTION OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Summary

In the globalization process, there is a constant increase of competition between insurance companies. That makes a necessity to activate and search ways of innovative development in the insurance marketing and communications support of insurance services on innovation basis. The above determines the relevance of research topic. Today very few publications dedicated to use innovations in insurance marketing. There are many publications, in which the problems of the innovative marketing usage investigated in financial spheres (such as banking), which generally can be adapted and applied in the insurance business. That's why we should pay attention and highlights the scientific literature on issues such as the impact of innovation on communication channels, new and perspective distribution channels. In the article was analyzed essence of marketing innovation in the insurance market, the main market areas of innovation that will provide Ukrainian insurance companies to increase their profits and positive impact on the number of policyholders. Made the overview of the advantages and disadvantages of usage internet marketing in the insurance business.

№ 5 2016, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

Г. Д. Дадико

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ

H. Dadyko

Taras Shevchenko National University of Kyiv student

Як цитувати статтю

Дадико Г. Д. Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 59–63.

Dadyko, H. (2016), “Marketing innovation as the current direction of ukrainian insurance market development in modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.