EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
С. А. Жваненко

Назад

УДК: 330.46:338.46

С. А. Жваненко

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У сучасній світовій економіці курортні рекреації — одна з самих високоприбуткових сфер господарства. Україна володіє потужним курортно-рекреаційним потенціалом, ефективне освоєння якого може принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідним є формування системної концепції розвитку таких систем, невід'ємною частиною якої виступають інноваційно-інвестиційні процеси. Мета статті полягає в розробці та аналізі інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи в умовах трансформаційних змін та високого ступеня невизначеності зовнішнього середовища.
У результаті дослідження було обгрунтовано необхідність та шляхи переходу до інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку курортно-рекреаційної сфери та отримано сценарії розвитку та впровадження інновацій. Запропонований підхід дозволяє обгрунтувати механізми поведінки та трансформування курортно-рекреаційних систем, визначити параметри їх стійкого функціонування, а також здійснювати визначення і моніторинг кількісних і якісних оцінок впливу рекреацій.

S. Zhvanenko

RESORT-RECREATION SPHERE AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

In modern world economy resort recreations — one of the most high-profitable spheres of managing. Ukraine owns the powerful resort and recreational potential, which effective development can bring a real economic benefit. For this purpose, necessary is forming of system concept for the development of such systems, which are integral part of the innovative and investment processes. The purpose of the article is to develop and analyze innovative-investment strategies of resort-recreation system in transformational change and a high degree of uncertainty of the environment.
As a result of research, a necessity and transition ways was grounded to innovative investment strategies of development resort-recreation spheres and the scenarios of development and introduction of innovations are got. This approach allows to substantiate the mechanisms of behavior and transforming the resort-recreation systems, define the parameters of a sustainable operation, as well as to identify and monitor the qualitative and quantitative impact assessments recreations.

№ 5 2016, стор. 73 - 77

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 339

Відомості про авторів

С. А. Жваненко

аспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

S. Zhvanenko

postgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

Як цитувати статтю

Жваненко С. А. Курортно-рекреаційна сфера як чинник економічного зростання національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 73–77.

Zhvanenko, S. (2016), “Resort-recreation sphere as a factor of economic growth of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 73–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.