EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. В. Смирнова

Назад

УДК: 338.1; 338.3; 338.4

Н. В. Смирнова

НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Стаття присвячена формуванню методики оцінки ефективності організаційно-економічного забезпечення трансферу технологій на металургійних підприємствах. Відомо, що поточні світові тенденції розвитку металургії вимагають від учасників відповідного вітчизняного ринку періодичного оновлення виробничих потужностей через трансферу інноваційних технологій, що дозволить їм значно підвищити рівень конкурентоспроможності продукції, порівняного з аналогічними показниками зарубіжних конкурентів. Але, поряд з цим, впроваджуючи такі радикальні зміни, слід проаналізувати їх економічну ефективність. Зважаючи на це, найважливішим завданням розвитку промислових об'єктів вітчизняної металургії, паралельно з пошуком альтернативних варіантів забезпечення трансферу технологій, має стати розроблення методичного інструментарію щодо оцінки його організаційно-економічного забезпечення, який попри глобальне розуміння необхідності даного процесу, залишається до кінця не визначеним.

N. Smirnova

A NEW APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROVIDING OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE METALLURGICAL ENTERPRISES

Summary

This article is devoted to formation of methods of assessment of efficiency of organizational-economic providing of technology transfer at the metallurgical enterprises. It is known that current global trends of metallurgy development require corresponding domestic market of periodic updates of the production capacity because of the transfer of innovative technologies that will allow them to significantly improve the competitiveness of products, comparable to foreign competitors. Apart from this, introducing such radical changes, it is necessary to analyze their economic efficiency. Despite this, the major task of development of industrial facilities of domestic industry, in parallel with the search for alternative variants of technology transfers, should be the development of methodological tools for the assessment of its organizational-economic guarantee, which in spite of global consensus on the need of this process is not fully defined.

№ 5 2016, стор. 81 - 87

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 53

Відомості про авторів

Н. В. Смирнова

викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету, аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.