EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
І. М. Грищенко

Назад

УДК: 351

І. М. Грищенко

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті досліджено основне завдання системи місцевого самоврядування, яке полягає в задоволенні суспільних потреб громадян, пов'язаних з отриманням життєво необхідних послуг. Виявлено причини виникнення лідерського середовища, до яких віднесено: суспільну потребу, яка потребує вирішення, людей, об'єднаних спільним баченням задоволення даної потреби та лідера, який володіє рисами необхідними в даній ситуації і ціннісними орієнтаціями, які позитивно сприймаються людьми.
Виявлено основні лідерські цінності, які включають у себе уміння: вжитися в ситуацію і в потреби інших людей; знаходити компроміс та вести переговори; використовувати сучасні технології управління, інформаційні технології та усвідомлювати індивідуальні й колективні потреби. Обгрунтовано перелік потреб, які повинні задовольнятися при виконанні обов'язків представників системи місцевого самоврядування. Це потреби окремих об'єктів управління, потреби завдання та потреби у підтримці мешканців територіальних громад й осіб, які працюють у системі місцевого самоврядування.

I. Gryshchenko

THE CAUSES OF ENVIRONMENTAL LEADERSHIP IN THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT

Summary

In the article the main task of local government, which is to meet the social needs of citizens related to obtaining vital services. Revealed the cause of environmental leadership, which include: social need that needs resolving, people, united by a common vision and meet the needs of a leader who has the traits needed in a given situation and values, which are positively perceived by people.
The basic leadership values, which include the ability to: study the situation and needs of others; compromise and negotiate; use modern management technologies, information technologies and understand individual and collective needs. Grounded list of requirements that must be satisfied with the performance of duties of local government representatives. It needs some facilities management, job requirements and the need to support the residents of communities and individuals working in the system of local government.

№ 5 2016, стор. 93 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 247

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public, Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Причини виникнення лідерського середовища в системі місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 93–96.

Gryshchenko, I. (2016), “The causes of environmental leadership in the system of local government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.