EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
В. А. Голян

Назад

УДК: 330.322: 504.062.2

В. А. Голян

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті на основі встановлення залежності між величиною і приростом ВВП та прямими іноземними інвестиціями, інвестиціями в основний капітал та приростом реальної складової капітальних інвестицій виявлено основні тренди інвестування української економіки за період з 2001 по 2015 рік, які свідчать про експансію фіктивного банківського капіталу, що не давало можливості забезпечувати необхідні масштаби розширеного відтворення основного капіталу і підвищувало рівень фізичного спрацювання та морального старіння виробничого устаткування.
Встановлено, що однією з основних ознак інвестування національної економіки є відсутність у великих фінансово-промислових груп відповідних стимулів щодо інноваційно-технологічної модернізації основного капіталу підприємств, які входять до даного виду інтегрованих підприємницьких об'єднань. Проаналізовано динаміку прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Російської Федерації, Німеччини та США в українську економіку, що дало можливість виявити стратегічно важливих для соціально-економічного піднесення України партнерів-інвесторів.
Виявлено специфіку інвестиційного процесу у сфері природокористування, яка визначається збереженням численних інституціональних обмежень стосовно користування природними ресурсами, в першу чергу, мораторію на вільний оборот сільськогосподарських угідь, який законсервував орендну кабалу для більшості власників земельних паїв. Встановлено, що інтегровані агропромислові об'єднання холдингового типу не забезпечують належного інвестиційного забезпечення проектів розвитку сільськогосподарського виробництва в зоні осушення через необхідність фінансування модернізації міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд.
Державно-приватне партнерство визначено пріоритетною формою інвестиційного забезпечення природно-ресурсного сектора у зв'язку з необхідністю збереження природних ресурсів та об'єктів природоохоронної інфраструктури у державній та комунальній власності. Доводиться доцільність розширення переліку природних та природно-господарських активів, які держава та територіальні громади зможуть передавати у концесію та щодо яких стане можливим укладання угод про розподіл продукції.

V. Golyan

INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE: THE PECULIARITIES OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FIELD

Summary

In the article, based on the identification of the dependencies between the amount and increase of GDP and direct foreign investments, investments in fixed assets and the increase of the actual component of capital investments, the main trends of investment in the economy of Ukraine during the period 2011 to 2015 have been determined that affirms expansion of the fictitious banking capital that did not allow to ensure the required scope of expanded reproduction of capital and increased the level of physical deterioration and functional depreciation of the business equipment.
It has been determined that one of the main features of investment in the national economy is that large financial industrial groups lack appropriate incentives as to the innovative and technical modernization of the basic capital of the enterprises being a part of the above-mentioned type of integrated business unities. The dynamics of direct investment (share capital) in the economy of Ukraine from the Russian Federation, Germany and the USA has been analysed that allowed to reveal the partners and investors that are of strategic importance for social and economic upturn of Ukraine.
The peculiarities of investment process in the field of natural resources management have been determined; they are defined by the preservation of numerous institutional restrictions as to the natural resources management, including, primarily, the moratorium on the free turnover of agricultural lands that established a rental bandage for the majority of land shares owners. It has been determined that the integrated agro-industrial associations operating as holdings do not ensure due investment provision of the projects on development of agricultural production in drainage region because of the necessity to finance modernization of the interfarm and intrafarm networks of water development facilities.
The public-private partnership has been defined as a priority form of investment provision of natural resources field whereas it is necessary to keep the natural resources and nature protection facilities in national and communal ownership. The expediency to expand the list of natural and nature protection assets that will allow the state and the territorial communities to grand a concession for has been substantiated.

№ 6 2016, стор. 12 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Голян В. А. Інвестиції в економіку України: особливості сфери природокористування . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 12–21.

Golyan, V. (2016), “Investment in the economy of Ukraine: the peculiarities of natural resources management field”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 12–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.