EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

САМОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПРАЦІВНИКА
Л. І. Кицкай

Назад

УДК: 339.138

Л. І. Кицкай

САМОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПРАЦІВНИКА

Анотація

У статті досліджено теоретичні питання застосування маркетингу в професійній діяльності працівника. Розкрито сутність самомаркетингу та його функцій як соціально-економічного явища. Наведено принципи та етапи самомаркетингу робочої сили. Вивчено особливості застосування основних інструментів самомаркетингу особистості на ринку праці. Більш детально розглянуто сутність концепції егомаркетингу та її структурні складові. Застосування самомаркетингу на ринку праці дозволяє створити позитивний імідж, надійну репутацію та підтримувати власний бренд. Встановлено необхідність формування стратегії створення бренду працівника та охарактеризовані основні завдання процесу самобрендингу. В роботі визначено переваги, засоби процесу самомаркетингу та самобрендингу особистості. Запропоновано основні шляхи вдосконалення самомаркетингу працівника для успішного працевлаштування та кар'єрного зростання в сучасних ринкових умовах.

L. Kytskay

SELFMARKETING AS A TOOL OF SUCCESSFUL EMPLOYMENT AND FORMING IMAGE OF EMPLOYEE

Summary

In the article the theoretical questions of the application of marketing in professional activity of employee are observed. The essence of selfmarketing and its function as a social and economic phenomenon are disclosed. The selfmarketing principles and stages of labour are given. The features of the use of basic tools of selfmarketing and individual labour market are studied. More in detail the essence of the concept of ehomarketing and its structural components are considered. Application of selfmarketing in the labour market allows to create a positive image, a solid reputation and to maintain its own brand. The necessity of forming of strategy of creation of brand of employee is established and the main tasks of the process of selfbrending are described. The article defines the benefits, tools of process of selfmarketing and selfbrending of personality. The basic ways of improvement of selfmarketing of the employee for successful employment and career opportunities in the current market conditions are determined.

№ 6 2016, стор. 26 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 884

Відомості про авторів

Л. І. Кицкай

канд. техн. наук, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін, Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський комерційний інститут", м. Тернопіль

L. Kytskay

Doctor of Technical Sciences, Ph.D., Chief of Department of General Economics, Private Higher Educational Institution "Ternopil Commercial Institute", Ternopil

Як цитувати статтю

Кицкай Л. І. Самомаркетинг як інструмент успішного працевлаштування та формування іміджу працівника. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 26–31.

Kytskay, L. (2016), “Selfmarketing as a tool of successful employment and forming image of employee”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.