EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОГО КОМПЛЕКСУ
Т. М. Берідзе

Назад

УДК: 311.1

Т. М. Берідзе

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті наведено теоретичні узагальнення і обгрунтування методологічних та методичних засад практичного використання системи статистичних показників для моніторингу економічного стану підприємств гірничорудного комплексу. Доступність об'єктивної та актуальної інформації щодо стану підприємства для потреб управління чи зовнішніх користувачів ставить у практичну площину завдання статистичного моніторингу багатьох економічних процесів та явищ. Ефективна діагностика підприємства дозволяє формувати високі темпи виробничого розвитку, забезпечувати постійний зріст власного капіталу, істотно підвищувати конкурентну позицію на ринку, забезпечувати стабільний економічний розвиток на стратегічну перспективу. Основний акцент повинен бути поставлений на використанні сучасних аналітичних методів, що дозволяють аналізувати тенденції, структурні та якісні зрушення і проводити порівняльні зіставлення по динаміці найважливіших показників діяльності гірничорудних підприємств, а також на відносних коефіцієнтах, системно впорядкованих і взаємопов'язаних у відповідності з основними напрямами аналізу. Лише системний підхід з використанням всіх можливих прийомів фінансового аналізу, наявних фактичних, нормативних і прогнозних показників у динаміці дає можливість реально оцінювати ефективність господарської діяльності підприємств гірничорудного комплексу.

T. Beridze

PARTICULARLY MONITORING THE ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES OF THE MINING COMPLEX

Summary

In this article theoretical generalization and justification of methodological and methodical bases of practical use of statistical indicators to monitor the economic situation of the enterprises of mining complex. The availability of objective and timely information on the status of the company for management and external users of putting into practice the task of statistical monitoring of many economic processes and phenomena. Effective diagnostics company allows you to create high rates of production, ensure constant growth equity significantly improve the competitive position in the market, ensure stable economic development strategic perspective. The emphasis must be placed on the use of modern analytical techniques to analyze trends, structural and qualitative changes and conduct comparative comparison of the dynamics of the major indicators of the mining companies, as well as the relative ratios, systematically arranged and interconnected in accordance with the main areas of analysis . Only a systematic approach using all possible methods of financial analysis of available evidence, regulatory and forecast indicators in dynamics makes it possible to realistically assess the effectiveness of business enterprises of mining complex.

№ 6 2016, стор. 44 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 490

Відомості про авторів

Т. М. Берідзе

к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

T. Beridze

Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

Як цитувати статтю

Берідзе Т. М. Особливості моніторингу економічного стану підприємств гірничорудного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 44–47.

Beridze, T. (2016), “Particularly monitoring the economic condition of the enterprises of the mining complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 44–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.