EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ
С. О. Кириченко

Назад

УДК: 338.49:334

С. О. Кириченко

ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті на основі проведеного аналізу методів оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів України визначено їх позитивні сторони та недоліки. Встановлено, що більшість методичних підходів оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів базують на використанні інструментарію визначення інтегральної оцінки за різними показниками об'єднаннях у певні підгрупи, що характеризують багатоаспектні процеси соціальної інфраструктури. А також встановлено, що загальними рисами досліджуваних методів оцінки розвитку соціальної інфраструктури є те, що вони базуються на виділені часткових груп показників, які характеризують соціальну інфраструктуру як систему у цілому. Одним з недоліків існуючих методів було визначено виділення показників для оцінки без достатнього обгрунтування. У статті визначено принципи, яким показники обов'язково повинні відповідати, а саме: всебічної оцінки, ієрархічності, комплексності та універсальності. Доведено, що відповідно до визначених принципів часкові показники повинні у своїй сукупності характеризувати як підсистеми соціальної інфраструктури, так її у цілому та давати уявлення про її розвиток. Запропоновано відповідно до встановлених принципів часткові показники для оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів, що згруповані відповідно визначених підсистем соціальної інфраструктури: комунально-побутового обслуговування; управління, охорони громадського порядку та екології; соціально-економічного обслуговування. Доведено, що методична узгодженість часткових показників значно розширює можливості аналізу та з'ясування взаємообумовлених процесів та їх синергетичного ефекту, що відбуваються у системі.

S. Kyrychenko

THE SUBSTANTIATION OF INDICATORS' DEFINITION FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS

Summary

It was determined in the article a positive aspects and disadvantages of methods for assessing the social infrastructure of the regions Ukraine on based conducted analysis. It was established, that most of evaluation methodical approaches of social infrastructure in the region are based on using integrated assessment instrument for determining the various indicators associations in certain subgroups, which characterizing multifaceted processes of social infrastructure. As well as found that common features of studied methods for assessing social infrastructure development is the fact, that they are based on partial selected groups indicators, that characterize social infrastructure system as a whole. One of the disadvantages of existing methods was determined allocation of indexes for estimation without sufficient justification. The article defines the principles that indicators must conform, namely full evaluation hierarchy, complexity and versatility. It is proved, that the set principles a partial indicators in its entirety should be characterized as a subsystem of the social infrastructure so as a whole and provided an idea of its development. It was proposed according to established principles of partial indicators for assessing the development of social infrastructure in the regions, which grouped according defined subsystems of social infrastructure: public utilities, management, public safety and ecology, social and economic services. It was proved, that the methodical consistency of partial indicators considerably expands possibilities of analysis and clarification of interrelated processes and their synergistic effect, which occur in the system.

№ 6 2016, стор. 66 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 290

Відомості про авторів

С. О. Кириченко

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

S. Kyrychenko

sen. lec. Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Кириченко С. О. Обгрунтування визначення показників для оцінки розвитку соціальної інфраструктури регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 66–70.

Kyrychenko, S. (2016), “The substantiation of indicators' definition for assessing the development of social infrastructure in the regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 66–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.