EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАБІЛІТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ НА ПРИКЛАДІ ГРЕЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ
В. В. Ткач, С. М. Сокотенюк

Назад

УДК: 33.336

В. В. Ткач, С. М. Сокотенюк

РЕАБІЛІТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ НА ПРИКЛАДІ ГРЕЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ

Анотація

У статті розглянуто сучасну ситуацію в Україні щодо залучення міжнародних кредитів та їх доцільного використання. Наголошено на ймовірності настання негативних наслідків для економіки країни-позичальника в результаті непослідовного та непродуманого виконання вимог міжнародних кредитних організацій, підвищенні ступеня ризику втрати незалежності у прийнятті стратегічно-важливих для країни рішень, що можуть спричинити нарощування мало прогнозованих і непередбачуваних тенденцій в економічному житті країни. Проведено порівняння умов надання кредитів міжнародними фінансовими організаціями і країнами-кредиторами. Охарактеризовано наслідки для грецької економіки, переважання тенденцій до "проїдання" кредитів поряд з необхідністю використання кредитних коштів для стабілізації економіки та досягнення економічного зростання. Наведено порівняння грецької і польської політики управління міжнародними кредитами та використання Україною зарубіжного досвіду. Наголошено на відсутності в країні національної програми реформування економіки та обмеження його виконанням вимог міжнародних кредитних організацій. Наголошено що одним з негативних факторів, який гальмуватиме запровадження національної програми реформування економіки України, є необхідність витрачати значну частку ВВП на обслуговування зовнішнього державного боргу. Охарактеризовано можливі напрями реформування української економіки та розкрито її економічний потенціал. Увагу акцентовано на методах швидкого і масштабного збільшення ВВП.

V. Tkach, S. Sokotenyuk

REHABILITATION OF UKRAINIAN ECONOMY BY USING FOREIGN LOANS IN CASE OF GREECE AND POLAND

Summary

The article reviews the current situation in Ukraine concerning involvement of international loans and their appropriate usage. It is emphasized on the probability of occurrence of negative consequences for the economy of the borrowing country as a result of inconsistent and unreasoned implementation of the requirements of international lending organizations, raising the degree of risk of loss of independence in making strategically important for the country decisions which can cause increase of few predictable and unpredictable tendency in the economic life of the country. A comparison of the conditions of providing loans by international financial organizations and creditor countries is held. The consequences for the Greek economy, the prevalence of tendencies to " wasting" loans along with the need to use loan funds to stabilize the economy and to achieve economic growth are characterized. The comparison of Greek and Polish policy of management of international loans and Ukraine's using of foreign experience. It is emphasized on the absence of the country's national program of economic reforming and limitation of international lending organizations' requirements by its usage. It is emphasized on that one of the negative factors that will brake the implementation of the national reforming program of Ukraine's economy is the need to spend a significant part of GDP on servicing foreign national debt. Possible directions of reforming the Ukrainian economy are characterized and its economical potential is disclosed. The attention paid to methods of rapid and massive increase of GDP.

№ 6 2016, стор. 81 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 278

Відомості про авторів

В. В. Ткач

студентка кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

V. Tkach

A student of International Economics Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"


С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

S. Sokotenyuk

Assistant of International Economics Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Ткач В. В., Сокотенюк С. М. Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі греції та польщі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 6. С. 81–86.

Tkach, V. and Sokotenyuk, S. (2016), “Rehabilitation of ukrainian economy by using foreign loans in case of greece and poland”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 81–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.