EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАТА ЗА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
В. А. Голян

Назад

УДК: 330.15:[336.22:330.322]

В. А. Голян

ПЛАТА ЗА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті проаналізовано основні тенденції в надходженнях зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України за період з 1999 по 2014 роки, зокрема плати за користування надрами, збору (рентної плати) за спеціальне використання води та лісових ресурсів, плати за землю. По більшості природних ресурсів надходження зборів та плати за спеціальне природокористування приведено у фактичних та порівняних цінах, що дало можливість показати вагомий вплив механічного зростання нормативів плати у зв'язку з інфляційними процесами та вплив зрушень, пов'язаних з розширенням реальної бази оподаткування.
Порівняння питомої ваги надходжень зборів за спеціальне використання природних ресурсів у доходах сільських бюджетів у 2000 та 2013 роках дало змогу встановити, що природно-ресурсна рента є одним з основних доходів бюджетів сільських територіальних громад у зв'язку з тим, що сільські території є ареалом розміщення переважної більшості природних ресурсів, а також у зв'язку з низьким рівнем надходжень податкових платежів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю та доходами місцевих жителів.
За період з 1999 по 2012 рік найбільшу питому вагу в структурі зборів за спеціальне використання природних ресурсів, які надходили до Зведеного бюджету України, займала плата за землю, незважаючи на те, що тривалий період мали місце численні пільги щодо стягнення земельного податку та використовувався квазіподатковий інструмент — фіксований сільськогосподарський податок. У 2013 та 2014 роках найбільшу питому вагу у зборах за спеціальне використання природних ресурсів почала займати плата за користування надрами, оскільки вона акумулювала і рентну плату за видобуток вуглеводневої сировини.
Встановлено, що збільшення надходжень зборів (рентної плати) за спеціальне використання природних ресурсів до Зведеного бюджету України залежить від перегляду нормативів плати за більшість видів природної сировини, виходячи зі світових трендів та поглиблення диференціації у зв'язку з територіальною неоднорідністю в запасах природних ресурсів. Доведено, що в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування природні ресурси мають стати однією з основних передумов зміцнення господарської та фінансової самодостатності територіальних громад за умови застосування ефективного рентного інструментарію фіскального регулювання залучення природно-ресурсного потенціалу у господарський обіг.

V. Golyan

CHARGE FOR NATURAL RESOURCES IN THE FACE OF DECENTRALIZATION: INVESTMENT ASPECT

Summary

The article deals with the main trends of fees' and special use of natural resources charges' income to the Consolidated budget of Ukraine for the period from 1999 to 2014. In particular, it covers subsurface use fees, special use of water and forest resources fees (rental payments) and land fees. In accordance with the majority of natural resources, the income of fees and charges for special nature usage is provided in actual and compared prices that allowed to demonstrate the considerable influence of mechanical increase of the payment standards due to the inflation processes and the impact of changes related to the broadening of the tax base.
The comparison of the share of the fees for special usage of natural resources within rural fiscal revenues for 2000 and 2013 allowed to determine that the natural and resource rent is one of the main budget incomes of rural territorial communities due to the fact that rural territories dispose the majority of natural resources, and also because of the low level of fiscal payments related to the entrepreneurial business and local population's income.
The land fees constituted the highest share in the structure of charges for special usage of natural resources that reached the Consolidated budget of Ukraine during 1999—2012, despite the numerous concessions on land tax and quasi-fiscal tool — flat agricultural tax. The highest share within the charges for special usage of natural resources in 2013 and 2014 constituted the subsurface use fees, because it accumulated also a rental fee for the extraction of raw hydrocarbons.
It has been determined that the increase of income of charges (rental fees) for special usage of natural resources to the Consolidated budget of Ukraine depends on the reconsideration of payment standards for the majority of natural raw materials, based on global trends and intensification of differentiation due to the territorial heterogeneity in terms of natural resource stocks. It has been proven that under the conditions of decentralization of power and local government reform, the natural resources are to become one of the main preconditions of strengthening economic and financial self-sustainability of territorial communities provided that the efficient instruments of fiscal regulation of attraction of natural and resource potential into an economic turnover is implemented.

№ 7 2016, стор. 7 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Голян В. А. Плата за природні ресурси в умовах децентралізації: інвестиційний аспект . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 7–16.

Golyan, V. (2016), “Charge for natural resources in the face of decentralization: investment aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 7–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.