EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНКОРПОРУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМУ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
М. Ю. Рубцова, М. М. Гасанов

Назад

УДК: 336.71.009.17

М. Ю. Рубцова, М. М. Гасанов

ІНКОРПОРУВАННЯ ІСЛАМСЬКИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМУ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

З метою виявлення можливих шляхів інкорпорування ісламських фінансових принципів у систему антикризових заходів українських банків у статті проаналізовано основні типи фінансових контрактів та відповідні їм законодавчі акти фінансово-банківського регулювання України. Визначено можливі сфери інкорпорування ісламських принципів у банківський сектор України та обгрунтовано їх позитивний вплив на реалізацію антикризових заходів у цьому секторі. Окреслено необхідні зміни у нормативно-правових актах щодо банківської діяльності стосовно залучення депозитів, кредитування, інвестування, лізингу, підвищення банківської ліквідності та банківських прибутків відповідно до практики ісламських банків. Розглянуто варіанти диверсифікації традиційного портфелю активів комерційних банків через включення до нього набору ісламських фінансових інструментів, які найкраще адаптовані до нормативної бази НБУ й характеризуються більш високим рівнем прибутковості і більш низьким інвестиційним ризиком, що дозволяє в умовах кризи врахувати все різноманіття фінансових інструментів і взаємопов'язати прибутковість і ризик інвестиційних рішень. Запропоновано шляхи імплементації принципів ісламського банкінгу у фінансову систему національної економіки.

М. Rubtsova, М. Gasanov

INCORPORATING ISLAMIC PRINCIPLES IN ANTI-CRISIS MEASURES OF THE UKRAINIAN BANKING SECTOR

Summary

The main principles of financial contracts and the respective legal acts of Ukraine on financial and banking regulation are analyzed, to identify potential ways for incorporating financial principles of Islam in the system of anti-crisis measures of Ukrainian banks. The segments in the Ukrainian banking sector where Islamic principles could be incorporated are defined, with substantiating their positive effects for implementation of anti-crisis measures in this sector. Potential changes in Ukrainian regulatory acts on banking in part of attracting deposits, crediting, investment, leasing, increase of bank liquidity and banking profits in keeping with practices of Islamic banks are outlined. Options of diversification of the traditional portfolio of commercial banks' assets through including in it the set of Islamic financial instruments that are best adapted to the regulatory framework of the National Bank of Ukraine and feature higher profitability rate and lower investment risk are analyzed, which enables for utilizing the variety of financial instruments and for relating the profitability and the risk of investment decisions. Measures to implement principles of Islamic banking in the financial system of the national economy are proposed.

№ 7 2016, стор. 34 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 450

Відомості про авторів

М. Ю. Рубцова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

М. Rubtsova

PhD (econ.), associated professor, associated professor at International Business Department, Institute for International Relations at Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv


М. М. Гасанов

к. е. н., науковий співробітник, Інституту сходознавства, м. Харків

М. Gasanov

PhD (econ.), research fellow, Institute for Oriental Studies, Kharkiv

Як цитувати статтю

Рубцова М. Ю., Гасанов М. М. Інкорпорування ісламських принципів у систему антикризових заходів банківського сектору України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 34–42.

Rubtsova, М. and Gasanov, М. (2016), “Incorporating islamic principles in anti-crisis measures of the ukrainian banking sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 34–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.