EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Ю. Б. Скорнякова

Назад

УДК: 336.22:334.722.012.64(477)

Ю. Б. Скорнякова

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Анотація

У статті досліджено порядок оподаткування фізичних осіб-підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування відповідно до норм чинного вітчизняного податкового законодавства. Встановлено, що проблемними питаннями для таких підприємців є складний та непрозорий податковий облік, дискримінаційні принципи врахування витрат підприємницької діяльності в ході визначення чистого доходу для потреб оподаткування, а також високий рівень податкового навантаження.
Проведений шляхом моделювання та порівняння аналіз дозволяє стверджувати, що вітчизняна система оподаткування передбачає суттєво більший рівень податкового навантаження на підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування, в порівнянні із рівнем податкового навантаження на юридичних осіб. Основною ідейною причиною такої дискримінації визнано те, що для підприємця фактично весь отриманий чистий дохід вважається трудовим і оподатковується відповідним чином, а в межах підприємства можливим є чітке розмежування трудових і підприємницьких доходів, що отримують власники підприємства в формі дивідендів. Це дає можливість мінімізувати обов'язкові платежі юридичної особи законним чином, адже рівень оподаткування дивідендів є нижчим за рівень оподаткування трудових доходів.
За підсумками проведеного дослідження обгрунтовані рекомендації особам, що розпочинають нову справу, ретельно обирати організаційно-правову форму її реалізації, адже вибір особистого підприємництва за умови застосування підприємцем загальної системи оподаткування буде означати суттєво більший рівень податкового навантаження, ніж рівень податкового навантаження на юридичну особу, на базі якої може бути реалізований аналогічний бізнес.
Отримані висновки актуалізують необхідність реформування системи оподаткування фізичних осіб-підприємців таким чином, щоб унеможливити дискримінаційно більший рівень податкового навантаження на таких суб'єктів господарювання в порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, адже йдеться переважно про суб'єктів малого підприємництва, які потребують всебічної державної підтримки.

Y. Skornyakova

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN LEVEL OF LEGAL ENTITIES AND ENTREPRENEURS

Summary

The article deals with the taxation of entrepreneurs applying a common system of taxation in accordance with the applicable national tax legislation. The problematic issues for these entrepreneurs were established, among them: complicated and opaque tax accounting, discriminatory principles of taking into account the costs of business activity for the tax purposes to determine the net income, as well as high level of tax burden.
The analysis conducted with the help of modeling and comparing. It allows to state that national tax system provides significantly greater level of tax burden of entrepreneurs which use a common system of taxation, compared with the level of tax burden on legal entities. The main reason for such discrimination is recognized that virtually all the net income received by entrepreneur associated with labor activity and shall be taxable in appropriate manner. At the same time within the enterprise it is impossible to allocate accurately the labor and business income that owners of the enterprise obtain in the form of dividends. This makes it possible to minimize the mandatory payments of legal entities in lawful manner, because the level of dividends' taxation is below the level of labor income's taxation.
According to the results of the research recommendations are grounded to individuals who start a new business, particularly to choose carefully the organizational form of its implementation. Choosing the personal entrepreneurship would mean significantly higher level of tax burden, when the common taxation system is used by entrepreneur, than the level of tax burden for legal entity, on the basis of which can be implemented similar business.
Established conclusions indicate the necessity of the entrepreneurs' taxation system reforming. It is necessary to prevent discriminatory higher level of tax burden for such entrepreneurs compared with other economic entities, because it is referred mostly the small businesses that need a comprehensive state support.

№ 7 2016, стор. 43 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 692

Відомості про авторів

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Y. Skornyakova

Ph.D., associate professor, associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Скорнякова Ю. Б. Порівняльний аналіз рівня податкового навантаження на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 43–49.

Skornyakova, Y. (2016), “A comparative analysis of the tax burden level of legal entities and entrepreneurs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 43–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.